Adres strony internetowej e-dziennika to:

https://uonetplus.vulcan.net.pl/kanczuga

 

Instrukcja pierwszego logowania:

Obejrzyj film i dowiedz się, jak pierwszy raz zalogować się do e-dziennika:

https://www.youtube.com/watch?v=1l8XhJapnKg1. W pasku adresu przeglądarki internetowej wpisz adres dziennika elektronicznego:

https://uonetplus.vulcan.net.pl/kanczuga

Wyświetli się powitalna strona systemu
2. Kliknij przycisk Załóż konto, a następnie wpisz adres e-mail, który podałeś wychowawcy
3. Zaznacz opcję Nie jestem robotem i kliknij przycisk Wyślij wiadomość
4. Sprawdź skrzynkę swojej poczty elektronicznej. Przeczytaj wiadomość i kliknij link podany w treści, aby nadać własne hasło
5. Wprowadź nowe hasło, którym będziesz się posługiwał, zaznacz opcję Nie jestem robotem i kliknij przycisk  Ustaw nowe hasło
6. Od tego momentu możesz logować się do systemu, korzystając z adresu e-mail i ustalonego przez siebie hasła.

 

Mama z dzieckiem oglądają tablet. obok napis "Cyberprzemoc włącz blokadę na nękanie – poradnik dla rodziców"

Więcej na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja/cyberprzemoc--poradnik-dla-rodzicow

 
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz pozostali uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
3. Osoby wchodzące do budynku szkoły zobowiązane są do bezwzględnego zdezynfekowania rąk.
4. Uczniowie wchodzą do szkoły dwoma wejściami: klasy I-IV- wejście główne, klasy V-VIII- od strony boiska.
5. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w budynku szkoły w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla uczniów oraz pracowników szkoły.
6. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do budynku szkoły, odprowadzają dzieci tylko do drzwi wejściowych.
7. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum. Osoby wchodzące do budynku szkoły za zgodą dyrektora obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk oraz pomiar temperatury. Osoby te nie wykazują objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W/w osoby wykazywane są w rejestrze wejść.
8. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, ucznia odizolowuje się w odrębnym pomieszczeniu. Niezwłocznie powiadamia się rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
9. Odział klasowy zajmuje wyznaczoną salę, w której prowadzone są wszystkie zajęcia edukacyjne za wyjątkiem informatyki i wychowania fizycznego.
10. W czasie przerw śródlekcyjnych uczniowie mają obowiązek zakrywania ust i nosa oraz w miarę możliwości zachowania dystansu społecznego.
11. W dalszym ciągu obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
12. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach wykorzystywane podczas zajęć są czyszczone lub dezynfekowane.
13. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć znajdują się na stoliku szkolnym .Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów tj. maskotki, breloczki.
14. Szkoła nie zapewnia gorących napojów oraz możliwości kupna napojów butelkowanych i przekąsek (drożdżówek, kanapek). Przyniesione przez uczniów napoje muszą być imiennie podpisane.
15. Sale i korytarze są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
16. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów według potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
17. W czasie przerw śródlekcyjnych uczniowie mogą przebywać na świeżym powietrzu na terenie szkoły, pod opieką nauczyciela.
18. Podczas realizacji zajęć ogranicza się ćwiczenia i gry kontaktowe, w których nie można zachować odpowiedniego dystansu.
19. Podczas korzystania z szatni, w jednym czasie w pomieszczeniu tym przebywać może tylko jeden odział klasowy.
20. Zajęcia świetlicowe odbywają się w wyznaczonej do tego sali. Salę pełniącą funkcję świetlicy wietrzy się co 45 min. oraz w miarę możliwości w trakcie przebywania dzieci
w pomieszczeniu.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

21. Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
22. Uczniowie mają obowiązek regularnego mycia rąk wodą z mydłem szczególnie przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
23. Codziennie wykonywane są prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych– poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
24. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –instrukcje dezynfekcji.
25. Na terenie szkoły rozmieszczone są pojemniki przeznaczone na odpady sanitarne (maseczki i rękawiczki jednorazowe).

Gastronomia

26. Przy organizacji żywienia w szkole obowiązują zasady szczególnej ostrożności dotyczące utrzymania wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.
27. Uczniowie korzystają z posiłków w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii.
28. Dania są rozstawione na stolikach przez obsługę stołówki.
29. Dostarczane posiłki są przywożone w pojemnikach zbiorczych, następnie rozkładane i podawane z wykorzystaniem talerzy i sztućców będących na wyposażeniu szkoły zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz reżimem sanitarnym.
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły
30. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
31. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych u pracownika szkoły odizolowuje się taka osobę w specjalnie do tego przygotowanym pomieszczeniu. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych jest bezzwłocznie dezynfekowany.
32. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w częściach budynku, w których przebywała osoba zakażona i stosuje się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus oraz https://gis.gov.pl.
33. Uczniowie korzystający z bezpłatnego dowozu zobowiązani są do przestrzegania zasad obowiązujących w transporcie publicznym w czasie trwania epidemii.
 
Aktualności dnia

Dzisiaj jest: Środa
23 Września 2020
Imieniny obchodzą
Boguchwała, Bogusław, Libert,
Minodora, Tekla

Do końca roku zostało 100 dni.
Zodiak: Waga
WAKACJE
ZA
-----------------------------
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości