Wersja PDF

W dniach 2-4 marca 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Św Jadwigi Królowej w Sieteszy odbędzie się próbny egzamin ósmoklasisty przeprowadzony przy współpracy z wydawnictwem WSiP.

 

Uczniowie przystąpią do egzaminu stacjonarnie. Uczestniczyć w próbnym egzaminie mogą wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów infekcji górnych dróg oddechowych, zgodnie
z  PROCEDURĄ ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W SIETESZY.

 

Warunkiem udziału w egzaminie jest okazanie w pierwszym dniu egzaminu, tj. 02.03.2021 r., przez ucznia kl. VIII pisemnego oświadczenia rodzica / opiekuna prawnego dotyczącego spełnienie wymogów uczestnictwa w egzaminie, określonych w sposobie funkcjonowania placówki w czasie pandemii.  / zał. 3 Procedury/

 

UWAGA!

W oparciu o ustalenia podjęte na spotkaniu z rodzicami w dn. 02.02.2021 r. , na czas egzaminu

nie jest organizowany dowóz uczniów do szkoły.

 

HARMONOGRAM EGZAMINU:

 

02.03.2021 r. / wtorek/

PRÓBNY EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO

 

1. Godz. 8:15 – do szkoły przychodzą uczniowie o numerach 1-10 / wchodzą do budynku szkoły wejściem głównym/

 

2. Godz. 8:30 – do szkoły przychodzą uczniowie o numerach 11-21 / wchodzą do budynku szkoły wejściem od strony boiska szkolnego /

 

3. Godz. 8:45 – czynności organizacyjne związane z przeprowadzeniem próbnego egzaminu

 

4. Godz. 9:00 – rozpoczęcie egzaminu w części I – JĘZYK POLSKI

 

5. Godz. 11:00 – godzina zakończenia pisania egzaminu dla uczniów, którzy nie korzystają
z dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu

 

6. Godz. 12:00 – godzina zakończenia egzaminu dla uczniów korzystających z dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu, zgodnie z wytycznymi CKE

03.03.2021 r. / środa/

PRÓBNY EGZAMIN Z MATEMATYKI

 

1. Godz. 8:15 – do szkoły przychodzą uczniowie o numerach 1-10 / wchodzą do budynku szkoły wejściem głównym/

 

2. Godz. 8:30 – do szkoły przychodzą uczniowie o numerach 11-21 / wchodzą do budynku szkoły wejściem od strony boiska szkolnego /

 

3. Godz. 8:45 – czynności organizacyjne związane z przeprowadzeniem próbnego egzaminu

 

4. Godz. 9:00 – rozpoczęcie egzaminu w części II – matematyka

 

5. Godz. 10:40 – godzina zakończenia pisania egzaminu dla uczniów, którzy nie korzystają
z dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu

 

6. Godz. 11:30 – godzina zakończenia egzaminu dla uczniów korzystających z dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu, zgodnie z wytycznymi CKE

03.03.2021 r. / czwartek/

PRÓBNY EGZAMIN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

1. Godz. 8:15 – do szkoły przychodzą uczniowie o numerach 1-10 / wchodzą do budynku szkoły wejściem głównym/

 

2. Godz. 8:30 – do szkoły przychodzą uczniowie o numerach 11-21 / wchodzą do budynku szkoły wejściem od strony boiska szkolnego /

 

3. Godz. 8:45 – czynności organizacyjne związane z przeprowadzeniem próbnego egzaminu

 

4. Godz. 9:00 – rozpoczęcie egzaminu w części III – JĘZYK ANGIELSKI

 

5. Godz. 10:30 – godzina zakończenia pisania egzaminu dla uczniów, którzy nie korzystają
z dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu

 

6. Godz. 11:15 – godzina zakończenia egzaminu dla uczniów korzystających z dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu, zgodnie z wytycznymi CKE

Opiekę nad uczniami piszącymi próbny egzamin sprawują nauczyciele uczący przedmiotów przypadających /zgodnie z planem lekcji/ na godziny trwania egzaminu w danym dniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 

( o stanie zdrowia dziecka)

 

 

 

 

 

Ja niżej podpisany/a………………………………………………………………………………………………… ( nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego) oświadczam, że:

1. Moja córka/ mój syn: ………………………………………………………………………………………… ( nazwisko i imię dziecka) nie miała/miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych, np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.

 

 

Jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Sieteszy w aktualnej sytuacji epidemicznej.

 

2. Zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin tj.: mimo wprowadzonych w szkole obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych, zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19.

 

3. W przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w szkole (nie tylko na jej terenie) rodzic dziecka zdaje sobie sprawę, iż zarówno jego rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę.

 

4. W sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu, szkoła zostaje zamknięta do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie placówki oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę.

 

5. Dziecko nie jest / jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.

 

6. W sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji do dyrektora Szkoły Podstawowej w Sieteszy oraz Organu Prowadzącego, będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemicznego wynikającego z panującej obecnie pandemii.

 

 

 

 

 

………………………………… ………………………………… miejscowość, data podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

SKS Zdoda  - czytaj więcej

 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbieraniprzez opiekunówbez objawów chorobowych sugerujących infekcję drógoddechowych. W drodze do i zeszkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnychprzepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
3. Osoby wchodzące do budynku szkoły zobowiązane są do bezwzględnegozdezynfekowania rąk.
4. Uczniowie wchodzą do szkoły  dwoma wejściami: klasa II i III- wejście główne, klasaI - od strony boiska.
5. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w budynku szkoły w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla uczniów oraz pracowników szkoły.
6. Opiekunowieodprowadzający dziecimogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a)      opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b)      dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c)      dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d)      opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

7.Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dzieckow indywidualną osłonę nosa i ust
do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie
z aktualnymi przepisami prawa.

8. W miarę możliwości ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum. Osoby wchodzące do budynku szkoły za zgodą dyrektora obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąklubrękawiczki jednorazowe. Osoby te nie wykazują objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W/w osoby wykazywane są w rejestrze wejść.

9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności temperatura powyżej 38°C,kaszel, duszności,ucznia odizolowuje się w odrębnym pomieszczeniu. Niezwłocznie powiadamia się rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły(rekomendowany własny środek transportu).

10.  Odział klasowy zajmuje wyznaczoną salę, w której prowadzone są wszystkie zajęcia edukacyjne  za wyjątkiem informatyki i wychowania fizycznego.

11.  Każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.

12.  W czasie przerw śródlekcyjnych uczniowie mają obowiązek zakrywania ust i nosa oraz w miarę możliwości zachowania dystansu społecznego, przebywania danej klasy
w wyznaczonej przestrzeni.

13.  W dalszym ciągu obowiązująogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

14.  Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach wykorzystywane podczas zajęć są czyszczone lub dezynfekowane.

15.  Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć znajdują się na stoliku szkolnym.Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą.Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów tj. maskotki, breloczki.

16.  Szkoła nie zapewnia możliwości kupna napojów butelkowanych i przekąsek (drożdżówek, kanapek). Przyniesione przez uczniów  napoje muszą być  imiennie podpisane.

17.  Sale i korytarze są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

18.  Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów według potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

19.  W czasie przerw śródlekcyjnych uczniowie mogą przebywać na świeżym powietrzu na terenie szkoły, pod opieką nauczyciela.

20.  Podczas realizacji zajęć w tym zajęć wychowania fizycznego, ogranicza się ćwiczenia
i gry kontaktowe, w których nie można zachować odpowiedniego dystansu.

21.  Podczas korzystania z szatni, w jednym czasie w pomieszczeniu tym przebywać może tylko jeden odział klasowy.

22.   Zajęcia świetlicowe odbywają się w wyznaczonej do tego sali lub salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki . Salę pełniącą funkcję świetlicy wietrzy się co 45 min.oraz w miarę możliwości w trakcie przebywania dzieci w pomieszczeniu.

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

23.  Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

24.  Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.

25.  Uczniowie mają obowiązek regularnego mycia rąk wodą z mydłem szczególnie przed jedzeniem,po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

26.  Codziennie wykonywane są prace porządkowe, ze szczególnymuwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcjipowierzchni dotykowych– poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.

27.  W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –instrukcje dezynfekcji.

28.  Na terenie szkoły rozmieszczone są pojemniki przeznaczone na odpady sanitarne (maseczki i rękawiczki jednorazowe).

 

Gastronomia

29.  Przy organizacji żywienia w szkole obowiązują zasady szczególnej ostrożności dotyczące utrzymania wysokiej higienystanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.

30.  Uczniowie korzystają z posiłków w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii.

31.  Spożywanie posiłków powinno odbywać się w tych samych grupach i z zachowaniem odpowiedniego dystansu.

32.  Dania są rozstawione na stolikach przez obsługę stołówki.

33.   Dostarczane posiłki są przywożone w pojemnikach zbiorczych, następnie rozkładane i podawane z wykorzystaniem talerzy i sztućców będących na wyposażeniu szkoły zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz reżimem sanitarnym.

34.  Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

35.  Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcjędróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacjiw warunkach domowych lub w izolacji.

36.  W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych u pracownika szkoły odizolowuje się taka osobę w specjalnie do tego przygotowanym pomieszczeniu.Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych jest bezzwłoczniedezynfekowany.

37.  W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w częściach budynku, w których przebywała osoba zakażona i stosuje się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus oraz https://gis.gov.pl.

38.  Uczniowie korzystający z bezpłatnego dowozu zobowiązani są do przestrzegania  zasad obowiązujących w transporcie publicznym w czasie trwania epidemii.

 

Dyrektor Szkoły
Marta Seweryn-Wilk

 
Aktualności dnia

Dzisiaj jest: Środa
28 Lipca 2021
Imieniny obchodzą
Innocenty, Innocenta, Marcela,
Pantaleon, Samson, Świętomir, Wiktor,
Wiktoriusz

Do końca roku zostało 157 dni.
Zodiak: Lew
WAKACJE
ZA
-----------------------------
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości