Raport z ewaluacji wewnętrznej

Rok szkolny 2013/2014

Opis przedmiotu ewaluacji

Obszar I: Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym.

 

Wymaganie :  Promowana jest wartość edukacji.

Cele ewaluacji: Pozyskanie informacji, na temat zainteresowania środowiska pracą szkoły i jej osiągnięciami. Zdobycie informacji na temat oceny wizerunku i oferty szkoły. Dostosowanie form promocji szkoły do potrzeb i oczekiwań odbiorców. Udoskonalenie koncepcji promowania przez szkołę wartości edukacji.

Wyniki ewaluacji sporządzono na podstawie: rozmów wychowawców z rodzicami w czasie zebrań klasowych, konsultacji, udziału nauczycieli i dyrekcji w panelu  dyskusyjnym, wywiadu z przedstawicielami Rady Rodziców oraz Samorządu Szkolnego , analizy Statutu szkoły, Programu Wychowawczego i Programu Profilaktycznego, analizy dokumentacji szkolnej( dyplomów uczniów biorących udział w  konkursach i zawodach sportowych na różnych szczeblach, protokołów).;

 

 

 

Harmonogram badań

Zakres zadań

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

Określenie przedmiotu, kryteriów, pytań kluczowych i celu ewaluacji

wrzesień 2013

Zespół ewaluacyjny

Dobór metod, narzędzi i próby badawczej

 

do luty 2014

Zespół ewaluacyjny

Przeprowadzenie badań wyznaczonych przez nauczycieli, przedstawienie wyników ewaluacji w zespole, dyskusja nad wnioskami, rekomendacje

do maja 2014

Zespół ewaluacyjny

Analiza informacji, wyciąganie wniosków, sporządzenie raportu który określa poziom spełnienia przez szkołę wymagań badanego zakresu

do czerwca 2014

Zespół ewaluacyjny

Przedstawienie wyników Dyrektorowi
i Radzie Pedagogicznej

do czerwiec/sierpień 2014

Zespół ewaluacyjny

 

Przystępując do ewaluacji sformułowano następujące pytania kluczowe:

- W jaki sposób szkoła promuje w środowisku potrzebę uczenia się?

- W jaki sposób szkoła prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie edukacyjnej oraz podejmowanych działaniach i osiągnięciach?

- Czy szkoła jest pozytywnie postrzegana w środowisku?

- Jakie informacje na temat pracy szkoły są udostępniane i upowszechniane?

- Jakie są najskuteczniejsze działania edukacyjne?

Wyniki dobre: Stwierdzono, że w szkole podejmowane są różnorodne działania w celu promowania potrzeby uczenia się oraz  motywowania uczniów do nauki. Szkoła przystąpiła do realizacji projektu „Powiat Przeworski – wspomaganie szkół drogą do jakości”, którego opiekunem i realizującym został Pan Jerzy Radwan. Dokonał on diagnozy potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli. Na jej podstawie przeprowadzono warsztaty w obszarze „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki”.
W ramach powyższego projektu zostały również przeprowadzone zajęcia z uczniami klas II, III, IV, V, VI, III G uświadamiające potrzebę uczenia się, poszerzające wiedzę na temat aktywnych i różnorodnych sposobów nabywania wiedzy.

Szkoła prezentuje i upowszechnia informacje o podejmowanych działaniach i osiągnięciach na stronie internetowej, a także szkolnych tablicach ogłoszeń, w kronice szkoły.  Ponadto dwa razy do roku ukazuje się gazetka szkolna, w której również prezentowane są osiągnięcia i sukcesy uczniów. Nauczyciele systematycznie motywują uczniów do nauki w codziennej pracy
z nimi na zajęciach lekcyjnych oraz na godzinach wychowawczych. Świadczą o tym wpisy do dzienników lekcyjnych. Dla niektórych uczniów motywacją jest możliwość poprawienia negatywnej oceny, co wiąże się z koniecznością opanowania podstawowych wiadomości objętych programem nauczania. Ważne i motywujące ucznia do pogłębiania wiedzy są także zajęcia pozalekcyjne.
W szkole prowadzone są również zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz rewalidacyjne dla uczniów wymagających stałej lub doraźnej pomocy. Inne działania zmierzające do promowania wartości uczenia się to szkolne koła zainteresowań, mające na celu przygotowanie uczniów do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych, przedmiotowych, sportowych, artystycznych. Do najskuteczniejszych działań edukacyjnych można zaliczyć: stosowanie pochwał, dodatkowych ocen cząstkowych
z poszczególnych przedmiotów, nagród rzeczowych i finansowych. A także możliwość ubiegania się o stypendium naukowe. Uczniowie mogą także prezentować swoje osiągnięcia na forum szkoły, w szkolnej gazetce, przed społecznością lokalną podczas imprez środowiskowych oraz ekspozycja prac nagrodzonych uczniów w wyznaczonym miejscu, co wpływa na nich motywująco.

Szkoła prowadzi również przedsięwzięcia promujące potrzebę uczenia się i dokształcania wśród rodziców. Na zebraniach
z rodzicami prezentowane są wyniki próbnych sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych, jak również ich wyniki właściwe, a także najlepsi uczniowie, ich osiągnięcia dydaktyczne, sportowe oraz inne sukcesy szkoły. Poza tym w ramach projektu „Powiat Przeworski – wspomaganie szkół drogą do jakości” zorganizowano w szkole warsztaty dla rodziców na temat: „Jak wspierać ucznia w nauce? ”, które przeprowadził SORE Pan Jerzy Radwan.

Chcąc uzyskać informacje o efektach edukacyjnych swojego dziecka rodzice korzystają z wywiadówek, indywidualnych konsultacji. W sytuacjach trudnych nauczyciele kontaktują się z rodzicami i omawiają problem indywidualnie.

Większość rodziców uważa, że ich dzieci mają w szkole szansę na sukces w nauce na miarę swoich możliwości intelektualnych i fizycznych. Rodzice doceniają także inne walory pracy szkoły. Są to organizowane przez wychowawców różnego rodzaju imprezy edukacyjne i kulturalno - wychowawcze takie jak: np. Jasełka, Spotkanie z muzyką, Święto Rodziny, wycieczki, wyjazdy do kina i teatru, warsztaty z języka angielskiego, warsztaty zawodowe pokazy z fizyki na Politechnice w Rzeszowie, lekcje przyrodnicze w terenie z udziałem przedstawiciela Nadleśnictwa w Kańczudze, wyjazd do muzeum.

Wielu rodziców zwraca uwagę na przyjazną atmosferę panującą w szkole, ofertę zajęć pozalekcyjnych, możliwość korzystania uczniów ze świetlicy szkolnej oraz dobrze zorganizowany dowóz do szkoły. W szkole prowadzona jest działalność charytatywna. Uczniowie aktywnie zbierają plastikowe nakrętki, uczestniczą w akcjach Fundacji „Pomóż i Ty”, Caritas, WOŚP
i włączają się w pomoc finansową dla chorego Michałka i rzeczową dla pogorzelców.  Szkoła zaspokaja wiele potrzeb lokalnego środowiska, jednak nie ogranicza się do wypracowanych już działań, podejmując na bieżąco nowe inicjatywy. Dzięki swoim działaniom szkoła i lokalne instytucje wzmacniają więź uczniów z regionem, rozwijają zainteresowania, pozwalają lepiej poznać dziedzictwo naszej gminy. Kontynuowana jest współpraca z OSP w Sieteszy, Zespołem Pieśni i Tańca „Sieteszanie”, miejscową parafią czy fundacją EWiS. Istotnym czynnikiem wpływającym na promowanie wartości edukacji jest współpraca ze sponsorami lokalnymi w celu pozyskania środków materialnych przeznaczonych na nagrody i wycieczki dla uczniów.

 

Rekomendacje (mocne i słabe strony):

mocne strony:

- szeroki wachlarz instytucji, z którymi szkoła podejmuje współpracę,

- popularyzowanie działań szkoły i jej dorobku w środowisku lokalnym,

- promowanie uczniów zdolnych, umożliwienie im udziału w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych,

- pomaganie uczniom potrzebującym wsparcia poprzez dobre kontakty z instytucjami działającymi na rzecz dziecka
\ i rodziny,

- podejmowanie wczesnych interwencji w celu rozwiązywania problemów ucznia,

- zaangażowanie uczniów w akcje charytatywne i inne działania podejmowane z własnej inicjatywy.

 

słabe strony:

-  niewystarczające zaangażowanie rodziców w organizację imprez na rzecz szkoły, poszczególnych klas i środowiska   
lokalnego,

- zachęcanie rodziców do korzystania z elektronicznej formy uzyskiwania informacji o wynikach i osiągnięciach szkoły,   
szkolnej codzienności, dokumentach szkolnych , organizacji zajęć, akcjach i imprezach.

-  niska świadomość edukacyjna rodziców uczniów,

 

 

 

Obszar II: Procesy zachodzące w szkole lub placówce.

 

Wymaganie:  Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej.

Cele ewaluacji: Monitorowanie realizacji podstawy programowej poprzez realizację minimalnej ilości godzin w klasach

I-III SP i IV-V SP oraz I-III G.

Wyniki ewaluacji sporządzono na podstawie: analizy ankiety dotyczącej warunków i sposobu realizacji podstawy programowej, zapisów w kartach monitorujących liczbę zrealizowanych godzin podstawy programowej w ramowych planach nauczania dla zajęć edukacyjnych w klasach IV-V SP oraz I-III G, dzienników lekcyjnych i pozalekcyjnych, rozmów z dyrektorem szkoły oraz nauczycielami.

Przystępując do ewaluacji sformułowano następujące pytania kluczowe:

- W jaki sposób monitoruje się przebieg realizacji podstawy programowej?

- W jaki sposób oferta edukacyjna uwzględnia wymagania podstawy programowej?

- Jakie sposoby realizacji podstawy programowej stosują nauczyciele?

- W jaki sposób nauczyciele planują procesy dydaktyczne?

- W jaki sposób realizowane są zalecenia podstawy programowej?

Wyniki dobre:

Realizacja podstawy programowej monitorowana jest zarówno przez samych nauczycieli, jak i dyrektora szkoły. Dyrektor analizuje dokumentację nauczania, obserwuje zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, analizuje osiągnięcia szkolne i wyniki egzaminów zewnętrznych oraz przegląda zeszyty uczniów.  Nauczyciele prowadzą bieżącą  i okresową analizę stopnia opanowania poszczególnych umiejętności na podstawie ocen, wyników prac, testów, wypowiedzi ustnych, testów sprawnościowych. Przeprowadzają ewaluację prowadzonych zajęć , dokonują analizy wyników próbnych sprawdzianów, egzaminów gimnazjalnych  oraz sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych. Większość nauczycieli przeprowadza testy na wejście (na początku roku i testy podsumowujące pracę ucznia pod koniec roku szkolnego, badające poziom wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie podstawy programowej na danym etapie edukacyjnym. Ponadto w bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy
III i V szkoły podstawowej pisali testy przygotowane w ramach projektu organizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W klasie III było to Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasisty            w zakresie matematyki (OBUTm), natomiast w klasie V uczniowie uczestniczyli w badaniu o nazwie Diagnoza Umiejętności Matematycznych  (DUMA). Otrzymane wyniki pozwalają ocenić poziom wiadomości i umiejętności uczniów wraz ze wskazaniem obszarów wiedzy i umiejętności wymagających doskonalenia.

Na podstawie analizy dokumentacji szkolnej oraz rozmów z nauczycielami, stwierdzono że  oferta edukacyjna uwzględnia wymagania podstawy programowej. Oferta w dużym stopniu jest dostosowana do potrzeb bieżących uczniów oraz jest monitorowana, wzbogacana i modyfikowana  z  uwzględnieniem zainteresowań, potrzeb i możliwości uczniów.  W  roku szkolnym  2013 / 2014  Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Sieteszy oferował ponad 30 godzin w tygodniu zajęć w  kołach zainteresowań,  zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych i sportowych. Wszyscy nauczyciele prowadzili zajęcia dodatkowe w ramach godzin wynikających z art. 42 Karty Nauczyciela. Były to głównie zajęcia wyrównawcze dla uczniów                z problemami  w nauce, praca z uczniem zdolnym – przygotowanie do konkursów, zajęcia sportowe,  przygotowanie uroczystości szkolnych.  Oferta szkoły jest na tyle bogata, że część uczniów bierze udział w kilku zajęciach w ciągu tygodnia. Problemem jest jednak rozłożenie zajęć w czasie. Zajęcia dodatkowe odbywają się przed lekcjami i po południu (na 7 i 8 lekcji), gdyż część uczniów dojeżdża busem szkolnym. Ponadto niektórzy uczniowie traktują zajęcia dodatkowe jako karę i nie chcą w nich uczestniczyć. Uczniowie klasy trzeciej GIM uczestniczyli w dniach otwartych szkół ponadgimnazjalnych  w Kańczudze, Łańcucie  i Przeworsku oraz spotkaniach z przedstawicielami  tych szkół.

Stwierdza się, że ogół nauczycieli biorący udział w ankiecie zna zalecane warunki i sposoby realizacji nowej podstawy programowej. Ankietowani dostosowują podstawę programową przez stopniowanie trudności zadań, wykorzystując materiały dodatkowe oraz stosując różne metody pracy.  Indywidualizacja procesu nauczania następuje przez dobór zadań do możliwości uczniów, oferowanie pomocy uczniom, jak również  prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów zdolnych i mających trudności

w nauce. Ankietowani nauczyciele realizując podstawę programową stosują najczęściej: multimedia, tablice interaktywne, metody aktywne i zajęcia praktyczne oraz lekcje w terenie w celu uatrakcyjnienia zajęć. Wszyscy badani twierdzą, że baza dydaktyczna szkoły i jej wyposażenie pozwala na prawidłową realizację podstawy programowej. Największą trudnością w czasie realizacji nowej podstawy programowej jest zbyt mała ilość godzin lekcyjnych w stosunku do ilości omawianego materiału, co niekiedy uniemożliwia swobodne omawianie realizowanych tematów i wystarczające utrwalenie treści programowych.

Plany procesów edukacyjnych tworzy się na podstawie: programów nauczania wynikających z podstawy programowej programu wychowawczego i programu profilaktyki. Są to obszary działań wychowawczych i profilaktycznych oraz plany wynikowe zajęć edukacyjnych znajdujące swe odzwierciedlenie w planowanych do realizacji zagadnieniach.

Corocznie ustalane są bądź aktualizowane i zatwierdzane do realizacji plany pracy, rozkłady materiału, przedmiotowe systemy oceniania, dostosowania kryteriów oceniania dla uczniów posiadających opinie i orzeczenia wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Przeworsku. Planowanie procesów dydaktycznych szkoły odbywa się poprzez ustalenie minimalnego wymiaru godzin dla poszczególnych zajęć edukacyjnych w cyklu trzyletnim. Zasadniczymi elementami pracy w szkole są zajęcia dydaktyczne, zajęcia dodatkowe, koła zainteresowań, uroczystości, konkursy, zawody sportowe, uroczystości z udziałem rodziców, spotkania z rodzicami, wycieczki, przygotowanie uczniów do sprawdzianu i egzaminów gimnazjalnych.

W  szkole  stosowana jest procedura wyboru programu nauczania. Nauczyciele są zapoznani z tą procedurą.  Wybierając program, nauczyciele analizują jego zgodność z podstawą programową , szczegółowe cele i treści,  sposoby osiągania celów uwzględniające możliwości ucznia, metody oceniania, diagnozowania, opis osiągnięć i standardy wymagań egzaminacyjnych.  Brane są również pod uwagę warunki  i czas potrzebny na realizację oraz przydatność. Nauczyciele wymieniają się uwagami, korzystają z dostępnych publikacji specjalistycznych, szczegółowo zapoznają się także z obudową metodyczną programu,                    z podręcznikami, zeszytami ćwiczeń, tablicą/ podręcznikiem interaktywnym, nagraniami CD , planszami , itp. Dyrektor szkoły analizuje wniosek  o dopuszczenie programu do użytku, po  stwierdzeniu zgodności zaproponowanego programu z podstawą programową,  program wpisywany jest na Listę Szkolnych Programów Nauczania. Programy nauczania z obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowane są warunkach sprzyjającej i dobrze wyposażonej bazy lokalowej oraz pomocy dydaktycznych. Baza dydaktyczna uzupełniana jest przez nauczycieli, którzy przygotowują również dodatkowe materiały dydaktyczne. Procesy edukacyjne są planowane również w opracowanych przez nauczycieli planach zajęć dodatkowych. Plany te zawierają cele edukacyjne, treści programowe, zestaw przewidywanych umiejętności.

Nauczyciele w trakcie realizacji podstawy programowej biorą pod uwagę również podawane zalecenia. W tym celu korzystają z posiadanych pomocy dydaktycznych takich jak: pokazy multimedialne, filmy dydaktyczne, prezentacje, tablice interaktywne, podręczniki multimedialne, dostępne ćwiczenia interaktywne. Na lekcjach prezentowane są doświadczenia, uczniowie mają możliwość pracy z mikroskopem,  pracy w grupach, uczestniczą w zajęciach praktycznych,  wycieczkach, lekcjach w terenie, lekcjach muzealnych, konkursach i zawodach sportowych. Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej korzystają z pomocy dydaktycznych otrzymanych z projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Niestety, na niektórych przedmiotach zaplecze dydaktyczno-sportowe jest niewystarczające, w związku z czym nauczyciele dostosowują podawane zalecenia do możliwości szkoły.

 

Rekomendacje:

  • mocne strony:

- przebieg realizacji podstawy programowej jest na bieżąco monitorowany,

- oferta edukacyjna szkoły jest  dość różnorodna i uwzględnia wymagania podstawy programowej,

- stopniowanie trudności zadań, wykorzystanie materiałów dodatkowych, stosowanie różnych metod pracy oraz

indywidualizacja procesu nauczania to najczęściej stosowane sposoby  realizacji podstawy programowej,

-  plany procesów edukacyjnych są tworzone, bądź modyfikowane co roku,

- zalecenia sposobów realizacji podstawy programowej są w miarę możliwości wykonywane, poprzez korzystanie

z dostępnych środków  dydaktycznych i zaplecza sportowego,

  • słabe strony:

- brak pełnego wyposażenia szkoły  ( hala sportowa, boisko, projektor, laptop w większości sal, stanowiska do prac

technicznych) ,

- zbyt mała motywacja uczniów przeciętnych i słabych do systematycznego korzystania z oferty zajęć pozalekcyjnych,

- zbyt mała ilość godzin lekcyjnych w stosunku do ilości omawianego materiału, co utrudnia swobodne omawianie realizowanych
tematów i wystarczające utrwalenie treści programowych.

Wnioski:

1. Należy utrzymać dobry poziom współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym.

 

2. Umieszczać na stronie internetowej informacje o wszelkich odbywających się konkursach i osiągnięciach uczniów, ciekawych wydarzeniach z życia szkoły oraz o działających w szkole kołach zainteresowań, potraktować stronę internetową jak prasę codzienną,

 

3. Wspólnie z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny zapewniać pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych, rodzinnych, edukacyjnych.

 

4. Dbać o właściwą reklamę szkoły w środowisku lokalnym ( np. zapraszać rodziców  na uroczystości szkolne i inne wydarzenia związane z życiem szkoły).

 

5. W miarę możliwości kontynuować współpracę z instytucjami, fundacjami działającymi na rzecz oświaty i samorządem lokalnym w celu pozyskania środków na podnoszenie atrakcyjności oferty szkoły / zwłaszcza zajęć dodatkowych /.

 

6. Uwzględniać zapotrzebowanie uczniów na poszerzenie oferty szkolnej o akcje profilaktyczne, konkursy i olimpiady międzyszkolne imprezy integracyjne lub artystyczne, zawody sportowe, wyjazdy, rajdy itp.

 

7. W miarę możliwości uzupełniać bazę dydaktyczno – sportową szkoły o pomoce naukowe i zaplecze sportowe.

 

8. Częściej wykorzystywać pomoce multimedialne na zajęciach dodatkowych oraz ćwiczenia praktyczne celem większej motywacji uczniów.

 

 

Sietesz, 24.06.2014 r.                                                                                                                        Raport opracowały:

Dorota Wójcik     -

Jolanta Telega     -

Małgorzata Więcław -

Marzena Drapała     -

Alina Dudek                  -

Anna Rosół      -