EWALUACJA WEWNĘTRZNA

W ZESPOLE SZKOLNO – GIMNAZJALNYM

W SIETESZY

ROK SZKOLNY 2012/2013

Obszar: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły

Wymaganie : Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności.

Cele ewaluacji:

 • Zebranie informacji dotyczących nabywania przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej,
 • Diagnozowanie stanu wiadomości i umiejętności uczniów określonych w podstawie programowej,
 • Formułowanie i wdrażanie wniosków z analizy osiągnięć uczniów, dostrzeganie możliwości uzyskiwania przez uczniów lepszych wyników w nauce.

Wyniki ewaluacji sporządzono na podstawie: analizy testów diagnostycznych (tzw. na wejście), podsumowania próbnych sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych, raportu ze sprawdzianu trzecioklasisty i szóstoklasisty oraz egzaminu gimnazjalnego, danych OKE, sprawozdań zespołów przedmiotowych, wywiadów z nauczycielami, dzienników lekcyjnych, dzienników pracy pozalekcyjnej, rozmów z uczniami.

Wyniki dobre:

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej i gimnazjum. Potwierdza to analiza dokumentacji szkolnej w tym wyniki ze sprawdzianu trzecioklasisty, szóstoklasisty i egzaminu gimnazjalnego, testów kompetencji, sprawdzianów wewnętrznych ,wyniki klasyfikacji, udział i sukcesy w konkursach, olimpiadach, zawodach na różnym szczeblu. W wyniku przeprowadzonej ewaluacji można stwierdzić, że osiągnięcia uczniów są diagnozowane na bieżąco.

W szkole przeprowadza się i analizuje osiągnięcia szkolne uczniów uwzględniając ich możliwości rozwojowe. Przeprowadzono diagnozę wstępną uczniów klasy I ( test dojrzałości ) SP, IV SP, I GIM. Wyniki tej diagnozy są odnotowane
w dziennikach zajęć i przedstawione na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 20.11.2012 r. Szczegółowa diagnoza znajduje się w dokumentacji szkoły.  Porównywane są średnie ocen z poszczególnych przedmiotów, ilość ocen niedostatecznych na zakończenie semestru/roku szkolnego, analizowane są wyniki sprawdzianów semestralnych z przedmiotów oraz sprawdzianów/egzaminów próbnych. Co roku przeprowadzane są i analizowane wyniki testów kompetencji. 14 marca 2013 r.
w Szkole Podstawowej odbył się próbny ogólnopolski sprawdzian trzecioklasisty z OPERONEM, a 21 maja 2013r. odbył się sprawdzian właściwy OBUT, który prezentuje szczegółowe wyniki pokazujące poziom zdobytej wiedzy i nabytych umiejętności przez dziewięciolatków. W części badań umiejętności językowych klasa osiągnęła śr. – 56 %, natomiast w badaniu umiejętności matematycznych śr. klasy to 57 %. Analizując uzyskane wyniki ze względu na badane obszary zauważa się, że uczniowie słabo poradzili sobie z testami z języka polskiego. Nadmienić należy, że był to bardzo trudny tekst ,z którym uczniowie nie spotykają się na co dzień. Mimo wcześniejszych ćwiczeń, gdzie uczniowie dobrze sobie radzili. W przypadku tego testu nawet najlepsi nie uzyskali wysokich wyników. Analizując wyniki matematyczne w przyszłości należy nasilić pracę w kierunku umiejętnego czytania tekstów matematycznych związanych z rozwiązywaniem zadań tekstowych. Szczegółowa analiza sprawdzianu znajduje się
w dokumentacji szkoły.

W pracy z uczniami o specyficznych trudnościach w nauce oraz niepełnosprawnymi w stopniu lekkim nauczyciele uwzględniają zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Zgodnie
z obowiązującym rozporządzeniem dotyczącym organizowania dla uczniów pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w bieżącym roku szkolnym  w szkole objętą takimi zajęciami uczniów szkoły podstawowej i  gimnazjum. Dla uczniów uzdolnionych
i zainteresowanych daną dziedziną wiedzy prowadzi się koła przedmiotowe. Do szkoły trafiają uczniowie z różnym potencjałem, wiedzą i umiejętnościami. Zespół nauczycieli uczących w danej klasie wspólnie stara się wypracować najlepsze metody wyrównywania występujących braków. Uczniowie o niskich wynikach uczęszczają na zespoły wyrównawcze. Na lekcjach rozwiązywane są zadania kształcące te umiejętności, które słabo wypadły na sprawdzianach wewnętrznych i zewnętrznych oraz egzaminach gimnazjalnych. Nauczyciele dostrzegają potencjalne możliwości uzyskiwania lepszych wyników przez uczniów, ale nabywanie przez nich wiadomości oceniają na poziomie niskim. Uczniowie otrzymują duże wsparcie ze strony nauczycieli, którzy wierzą w ich możliwości. Za bardzo dobre i dobre osiągnięcia w konkursach, turniejach oraz zawodach uczniowie są nagradzani dyplomami i nagrodami rzeczowymi, co nielicznych motywuje do osiągania jeszcze lepszych wyników. Diagnozuje się i analizuje osiągnięcia uczniów uwzględniając ich możliwości intelektualne. Z rozmów z nauczycielami wynika, że ewaluują oni swoje plany pracy dydaktyczno-wychowawczej. Z analizy dzienników pracy pozalekcyjnej wynika, że w szkole organizowane są zajęcia zarówno dla uczniów słabych jak i dla uczniów zdolnych. W szkole stworzono jasne i przejrzyste kryteria oceniania dla każdego przedmiotu. Każdy nauczyciel precyzyjnie sformułował wymagania na poszczególne oceny. Wyniki działań dydaktycznych są omawiane na posiedzeniach zespołów przedmiotowych, a dwa razy do roku na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

Stwierdzono, że w szkole analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. Analiz dokonuje się każdego roku 
i przedstawia w formie raportu. Poprzez analizę ilościową prezentowana jest liczba uczniów w szkole i klasie osiągających wyniki najwyższe, średnie i najniższe wraz ze średnią liczbą punktów dla poszczególnych standardów egzaminacyjnych dla szkoły i klasy. Ilościowo analizuje się też wyniki klasy VI naszej szkoły w odniesieniu do wyników szkół gminy Kańczuga, szkół powiatu przeworskiego , województwa podkarpackiego. Analizuje się również dane jakościowe, czyli łatwość zadań otwartych i zamkniętych zgodnie ze standardami egzaminacyjnymi i przedmiotami. Dokonuje się analizy wyników próbnych sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych W dniach 12, 13 i 14 grudnia 2012 r. przeprowadzono w klasie III G próbne egzaminy gimnazjalne z Operonu. Natomiast 12 stycznia 2013 r. odbył się próbny sprawdzian szóstoklasisty z Operonem. Szczegółowa analiza i wyciągnięcie wniosków po próbnym sprawdzianie i próbnych egzaminach gimnazjalnych znajdują się w dokumentacji szkoły. Dane z egzaminów pozyskane z OKE są systematycznie gromadzone i analizowane.  Dnia 4 kwietnia 2013 r. szóstoklasiści pisali właściwy sprawdzian po szkole podstawowej, a w dniach 23, 24, 25 kwietnia 2013 r. uczniowie klasy III Gimnazjum pisali właściwe egzaminy gimnazjalne w części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i języka angielskiego . Na podstawie dokumentacji obejmującej szczegółową analizę sprawdzianu po klasie szóstej i wstępną analizę egzaminów po klasie trzeciej gimnazjum
( szczegółowa analiza, zostanie przedstawiona na konferencji plenarnej w sierpniu), średnie wyniki szkoły przedstawiają poniższe tabele:

Zestawienie wyników sprawdzianu po kl. VI na tle gminy, powiatu, województwa w roku szkolnym 2012/2013

 

Sprawdzian

Średnia punktów

% pkt

Klasa /Szkoła

25,2

63%

Gmina

23,2

58%

Powiat

23,0

58%

Województwo

24,3

61%

 

Podsumowując należy stwierdzić, że obecny wynik 25,2 jest zadawalający i plasuje szkołę na poziomie staninu 6 – wyżej średniego. Obecnie wynik naszej klasy jest wyższy niż średnie w gminie, powiecie czy województwie.

W szkole dokonuje się również porównania wyników w skali staninowej. Pozwala to na umiejscowienie szkoły na tle innych działających w podobnym środowisku. Następnie zespoły przedmiotowe dokonują szczegółowej analizy sprawdzianu pod względem trudności poszczególnych zadań, określają poziom wiedzy i umiejętności uczniów oraz opracowują wnioski, które zostają zaprotokółowane na posiedzeniu RP. Formułowane wnioski prowadzą do udoskonalenia procesu dydaktycznego,
a odpowiedzialnymi za ich realizację są nauczyciele poszczególnych przedmiotów. Wskazują na to zarówno wypowiedzi dyrektora jak i nauczycieli oraz zapisy w dokumentacji szkolnej.

Wnioski z analizy sprawdzianu wdrażane są w szkole m.in. poprzez modyfikację metod i form pracy z uczniami. Nauczyciele doskonalą umiejętności uczniów, zwiększając liczbę zadań dotyczących zagadnień, z którymi są największe problemy oraz zwiększając liczbę ćwiczeń praktycznych, które najsłabiej wypadły na sprawdzianie. Wprowadzają także zadania o różnym stopniu trudności i motywują uczniów do szukania wielu metod rozwiązań tego samego zadania. Dbają również o poprawę prac pisemnych uczniów, zwracając uwagę na prawidłowe słownictwo.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2012/2013 przedstawiają się następująco:

 

Część egzaminu

Wyniki egzaminu

 

Śr. szkoły

Śr. gminy

Śr. powiatu

Śr. wojew.

Wynik
w skali staninowej

Wynik procentowy

humanistyczna

j. polski

20,4

19,8

19,1

20,2

6

64%

Historia
i wiedza
o społeczeństwie

19,0

19,2

19,1

19,5

5

58%

mat.- przyrodnicza

matematyka

16,2

14,8

13,8

14,5

7

56%

Przedmioty przyrodnicze

17,2

17,5

17,0

17,3

6

61%

j. angielski

Podstawowy

25,2

24,4

23,6

25,1

6

63 %

Rozszerzony

16,4

15,4

15,7

17,3

-

41 %

 

Analizując wyniki uczniów naszej szkoły należy zauważyć, że średnia liczba punktów, jaką zdobyli uczniowie z części egzaminu humanistycznego z języka polskiego jest wyższa, niż średnie wyniki gminy, powiatu i województwa. Za rozwiązanie zadań z zakresu języka polskiego gimnazjaliści uzyskali średnio w województwie 63% punktów, natomiast uczniowie klasy III gimnazjum w naszej szkole uzyskali średnio 64% punktów, co oznacza, iż wynik ten był  o 1% wyższy, niż wynik wojewódzki.

Średnio uczniowie kl. III Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w ZSG  w Sieteszy w części humanistycznej z zakresu języka polskiego uzyskali 20,4 punktu na 32 punkty  możliwe do uzyskania. Jest to wynik o 0,6 punktu wyższy, niż w gminie i o 1,3 punktu wyższy niż w powiecie. Średni wynik egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego pozwala na sklasyfikowanie naszej placówki               w staninie szóstym (wyżej średni). Wynik ten jest zadowalający, jednakże w dalszym ciągu należy kontynuować pracę nad poprawnym redagowaniem dłuższych wypowiedzi pisemnych. Z historii i wiedzy o społeczeństwie uczniowie osiągnęli wynik przybliżony do wyników uzyskanych w gminie i powiecie, natomiast był on o 0, 5 % niższy w porównaniu z wynikiem województwa.  Średni wynik z egzaminu gimnazjalnego z historii i wiedzy  o społeczeństwie plasuje naszą placówkę w staninie 5 ( średnim).
W przyszłym roku szkolnym należy podjąć działania, mające na celu uzyskanie jeszcze lepszego wyniku na egzaminie gimnazjalnym.

Z przedmiotów przyrodniczych szkoła ma taki sam wynik jak powiat i województwo – stanin 6 (wyżej średni ). Gimnazjaliści uzyskali 61% i jest to wynik minimalnie niższy niż średnia gminy( 2% ) i województwa (1%) .    Najlepszy wynik osiągnęli  uczniowie z matematyki – 56%  - stanin 7 wysoki. Jest on o 4%  wyższy niż średnia gminy, o 8% niż średnia powiatu i 6% niż średnia województwa.

Z języka angielskiego na poziomie podstawowym wynik jest wyższy od gminy, powiatu i województwa -  stanin 6 ( wyżej średni). Natomiast na poziomie rozszerzonym wynik jest wyższy niż średnia gminy i powiatu, a niższy o 2% niż średnia województwa .

Porównywane są wyniki szkoły ze średnimi wynikami gminy, powiatu, województwa i kraju. Nauczyciele wyróżniają zadania dotyczące danego przedmiotu, zestawiają wyniki w odniesieniu do każdego ucznia, uwzględniając przy tym osiąganie standardów egzaminacyjnych. Porównaniu podlega też wykonywalność poszczególnych zadań. W gimnazjum w ostatnich latach wykorzystuje się metodę Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD), mającą na celu zbadanie przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów. Nauczyciele posiadają kompetencje dotyczące analizy wyników egzaminów zewnętrznych i systematycznie je doskonalą. Wdrażane wnioski przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia, co potwierdza dyrektor i nauczyciele oraz badana dokumentacja szkolna. Szczególne znaczenie ma systematyczne opracowywanie co roku wskazówek i zaleceń do pracy na lekcjach oraz ich realizacja. Nauczyciele dostosowują zadania i polecenia do potrzeb i możliwości uczniów mających trudności
w nauce, organizowane są dla nich również zajęcia wyrównawcze. W celu podwyższania jakości pracy szkoły dokonuje się analizy zarówno na poziomie wyników pojedynczych uczniów, jak i zespołów klasowych oraz szkoły. Nauczycielskie zespoły przedmiotowe: matematyczno-przyrodniczy i humanistyczny wstępnie opracowują wyniki i przedstawiają radzie pedagogicznej. Wyniki te omawiane są następnie przez grupy nauczycieli różnych przedmiotów, po czym nauczyciele w zespołach przedmiotowych wypracowują wnioski do dalszej pracy. Nauczyciele na bieżąco ewaluują plany pracy dydaktyczno-wychowawczej. Wyniki klasyfikacji rocznej są zbieżne z wynikami sprawdzianu po klasie VI czy egzaminu gimnazjalnego. Wnioski z analiz realizowane są również na zajęciach wyrównawczych oraz w ramach udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole. Nauczyciele zmieniają formy i metody swojej pracy, dostosowując je do potrzeb uczniów, modyfikują rozkłady materiału nauczania na kolejny rok szkolny. W dokumentacji szkoły zgromadzone są dane ze sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych, informacje potwierdzające ich analizę oraz wdrażanie wniosków.

Wyniki wymagające poprawy:

 • Za mała ilość uczniów w konkursach kuratoryjnych na etapie województwa.
 • Nie wszyscy nauczyciele potrafią samodzielnie określać EWD, analizować je  i  formułować wnioski.
 • U wielu uczniów zauważa się lekceważący stosunek  do obowiązków szkolnych, o czym świadczy m.in. duża  ilość
  braków zadań domowych i nie przygotowań do lekcji.
 • Z rozmów z nauczycielami wynika, że uczniowie nie nadrabiają zaległości wynikających z nieobecności na lekcjach. Należy więc
  wypracować zwyczaj uzupełniania zaległości.
 • Nauczyciel na lekcji powinien jak najwięcej czasu poświęcić na rozwiązywanie zadań problemowych, zmuszających uczniów do  
  myślenia i szukania twórczych metod.
 • Stosować metody pracy odpowiadające możliwościom szkoły, które motywują uczniów do kreatywnego myślenia i dalszej nauki,  częściej stosować środki multimedialne.

Wnioski i rekomendacje:

 • · W szkole analizuje się i omawia wyniki testów diagnostycznych.
 • · Wyniki analiz osiągnięć uczniów są prezentowane rodzicom w czasie zebrań z rodzicami, a następnie omawiane

w ramach konsultacji indywidualnych.

 • · Nauczyciele doskonalą swój warsztat pracy.
 • · Nadal uświadamiać rodzicom jak ważna w dalszym życiu ich dzieci jest nauka i pozytywne oceny.
 • · Nauczyciele pracują nad wykorzystaniem w procesie dydaktyczno-wychowawczym atrakcyjnych form pracy w celu większego
  zaangażowania uczniów do zdobywania wiedzy.
 • · Nadal systematycznie analizować wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, a wnioski wykorzystywać do dalszej pracy.

Wymaganie: Uczniowie są aktywni

Cele ewaluacji:

 • Ocena aktywności uczniów w zakresie pracy na rzecz własnego rozwoju oraz pracy na rzecz szkoły,
 • Praca z uczniem zdolnym i słabym na zajęciach pozalekcyjnych,
 • Udział uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych w celu rozwijania ich indywidualnych zdolności i umiejętności.

Wyniki ewaluacji sporządzono na podstawie: Ankieta dla uczniów, nauczycieli i rodziców, arkusze hospitacji i obserwacji, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, sprawozdania/ zestawienia z konkursów. Analiza wyników konkursów i olimpiad, oceny
z przedmiotów i sprawdzianów, rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami, działalność kół zainteresowań, nawiązywanie współpracy z ośrodkami naukowymi, prezentacja umiejętności uczniów.

Wyniki dobre:

Z przeprowadzonej ankiety wynika, że uczniowie aktywnie uczestniczą w pracy na rzecz własnego rozwoju oraz w pracy na rzecz szkoły. Chętnie biorą udział w różnych formach „życia szkoły” takich jak konkursy, olimpiady, zawody sportowe. Aktywnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, wykazując się swoją wiedzą i umiejętnościami.

Z badań przeprowadzonych wśród rodziców wynika, że są oni usatysfakcjonowani ofertą zajęć pozalekcyjnych proponowanych przez szkołę. Ich zdaniem zajęcia tego typu uwzględniają możliwości rozwojowe uczniów, jak również pozwalają na niwelowanie braków w nauce.

Według nauczycieli, uczniowie angażują się w pracę na rzecz szkoły. Najchętniej biorą udział w organizowaniu imprez szkolnych oraz środowiskowych, jak również licznie biorą udział w konkursach, olimpiadach oraz zawodach sportowych. Zdecydowana większość nauczycieli twierdzi, że stopień aktywności uczniów  w czasie zajęć pozalekcyjnych jest średni. Szczegółowa analiza opracowanych ankiet znajduje się w dokumentacji szkoły.

W bieżącym roku szkolnym w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych nauczyciele pracowali z uczniami zdolnymi. Założone cele i zadania w planie pracy z uczniami zdolnymi zostały zrealizowane. Analiza i ocena efektów pracy z uczniami zdolnymi jest zadawalająca. Uczniowie brali udział w konkursach i olimpiadach na różnym szczeblu począwszy od szkolnego,
a skończywszy na międzynarodowym. Do najbardziej znaczących sukcesów należy zaliczyć:

- tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu przedmiotowego z fizyki Olimpus Bartosza Kuryło ucznia klasy III  GIM (6 miejsce),

- udział w konkursie kuratoryjnym z fizyki na etapie rejonowym Bartosza Kuryło kl. III GIM,

- bardzo dobry wynik  w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur” dla Igi Rożek uczennicy  kl. II SP,

- wyróżnienie za zajęcie 7 miejsca w ogólnopolskim konkursie z fizyki- EDI –PANDA  Bartosza Kuryło  kl. III GIM,

- zajęcia 11 miejsca Ogólnopolskim  konkursie z fizyki- EDI PINGWIN przez Bartosza Kuryło kl. III GIM,

-wyróżnienie za zajęcie 9 miejsca w Ogólnopolskim konkursie  z j. angielskiego- EDI –PANDA Patryka Kluza kl. II GIM,

- wyróżnienie za zajęcie 10  miejsca w Ogólnopolskim konkursie  z j. angielskiego- EDI –PANDA Bartosza Kuryło kl. III GIM,
- tytuł finalisty w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Technicznej dla Bartosza Kuryło klasy III GIM,

- tytuł laureata 1 miejsca w V międzyszkolnym  Konkursie Recytatorskim i Plastycznym poświęconym twórczości A.     
Mickiewicza dla Krystiana  Kota ucznia kl. III GIM i wyróżnienie dla Natalii Rzepy uczennicy klasy I GIM,
- I miejsce skok wzwyż dla Weroniki Jamrozik uczennicy klasy V SP w indywidualnych powiatowych mistrzostwach
w lekkoatletyce,

- IV miejsce dla Kamila Janusz ucznia kl. IV, VI miejsce dla Sebastiana Makowieckiego ucznia kl. IV i VIII miejsce dla  
Marcina Barcikowskiego ucznia klasy III GIM w Ogólnopolskim turnieju wiedzy pożarniczej- szczebel powiatowy,

- wyróżnienie dla Kamili Dudek uczennicy kl. VI w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Annie Jenke,

- II miejsce dla Kamila Janusz ucznia kl. IV i wyróżnienie dla Kamili Dudek uczennicy kl. VI  w Powiatowym Konkursie „Miejsce powiatu na przestrzeni dziejów”,

- nominacje dla Igi Rożek, Aleksandry Barcikowskiej uczennic kl. II i Martyny Kochmańskiej uczennicy kl. IV w Powiatowych
Eliminacjach do XXIII wojewódzkiego konkursu piosenki „Śpiewaj razem z nami”.

Na uwagę zasługuje fakt, że udział dzieci i młodzieży w konkursach, olimpiadach i zawodach jest bardzo liczny. Przeprowadzone rozmowy indywidualne z uczniami zdolnymi i ich rodzicami wskazują na dużą potrzebę pracy wykraczającej poza ramy programów nauczania.

Wysoko ocenia się pracę nauczycieli podczas zajęć dodatkowych z uczniem zdolnym w ramach m. in. kółek przedmiotowych z  j. polskiego, j. angielskiego, matematyki, chemii, fizyki, przyrody, historii, biologii, j. niemieckiego. Indywidualna praca uczniów poza zajęciami szkolnymi znajduje swój obraz m.in. w prezentacjach multimedialnych, projektach uczniowskich.

Na uwagę zasługuje fakt nawiązywania współpracy z ośrodkami naukowymi, tzn. Politechniką Rzeszowską. Zdolni uczniowie klas gimnazjalnych wzięli udział w „Pokazach z fizyki” przeprowadzonych przez pracowników naukowych katedry fizyki P Rz.

Do liczącego się efektu pracy z uczniem zdolnym należy zaliczyć przyznanie stypendium  w ramach projektu pn. Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2012/2013 r. dla Bartosza Kuryło.

Wyniki wymagające poprawy.

 • Zwiększyć motywację uczniów mających trudności w nauce do przezwyciężania trudności i niechęci do nauki,
 • Zwiększyć  samoocenę uczniów słabszych oraz wzmocnić wiarę we własne możliwości,
 • W dalszym ciągu  motywować  uczniów do dodatkowej pracy poprzez indywidualne rozmowy z uczniami
  i ich rodzicami oraz zwiększenie atrakcyjności zajęć dodatkowych,
 • Zwiększyć efektywność wyników w konkursach i zawodach.

Wnioski i rekomendacje:

 • Nadal należy angażować uczniów do podejmowania różnych działań na rzecz własnego rozwoju i pracy na rzecz szkoły.
 • W dalszym ciągu prowadzić zajęcia pozalekcyjne dla uczniów chcących rozwijać swoje zainteresowania oraz dla uczniów mających trudności w nauce, aby mieli możliwości nadrobienia zaległości oraz zdobywania lepszych ocen.
 • Należy uściślić współpracę z rodzicami, w procesie wychowawczo-edukacyjnym szkoły (przeglądanie zeszytów, czytanie
  z dziećmi listy zadanych lektur, pomoc przy odrabianiu lekcji, zainteresowanie się zaległościami w nauce uczniów) uświadamiając im, że od nich w dużej mierze zależy przygotowanie się uczniów do zajęć lekcyjnych i odrabianie prac domowych.

Wymaganie : Respektowanie norm społecznych w szkole

Cele ewaluacji:

 • Zebranie informacji czy uczniowie czują się w szkole bezpiecznie, wiedzą jakich zachowań się od nich oczekuje, czy prezentują właściwe zachowania,
 • Czy w szkole diagnozuje się zachowania uczniów i podejmuje się działania wychowawcze, które mają na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań,
 • Czy działania te analizuje się, ocenia ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb z uwzględnieniem inicjatywy uczniów.
 • Wyniki ewaluacji sporządzono na podstawie: Ankieta dla uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły, arkusze hospitacji  i obserwacji.

Wyniki dobre:

Z przeprowadzonej ankiety wynika, że uczniowie czują się bezpieczni w szkole. Skalę bezpieczeństwa ocenili  od 3 do 5. Zdaniem uczniów największy wpływ na poczucie zagrożenia mają zachowania takie jak: obrażanie, grożenie, bicie, wyśmiewanie, wymuszanie, rozpowszechnianie plotek, obgadywanie, okradanie. W opinii uczniów zagrożeniem dla nich w szkole są koledzy/koleżanki i osoby obce. Ankietowani spotkali się z formami agresji słownej i fizycznej.  Znajomość swoich praw deklarują niemal wszyscy uczniowie. Do najważniejszych z nich zaliczają prawa: do rozwijania zainteresowań, umiejętności, nauki
i pozyskiwania wiedzy, tolerancji, korzystania z kółek zainteresowań, wolności słowa.  Badani są również świadomi swoich obowiązków. Do najczęściej wymienianych należą: przygotowanie do lekcji, odrabianie zadań domowych, noszenie obuwia zastępczego i estetycznego stroju, przestrzeganie zasad kultury, dbanie o mienie szkoły, ład i porządek, systematyczne uczestniczenie w zajęciach. Niemal wszyscy ankietowani uczniowie uważają, że w szkole respektowane są normy społeczne. Najistotniejsze zdaniem uczniów są: szacunek wobec nauczycieli i pracowników szkoły, kultura osobista, wypełnianie obowiązków domowych, szczerość. Prawie wszyscy ankietowani twierdzą, że w ich domu rodzinnym są respektowane normy społeczne. Najczęściej wymieniano: szacunek wobec innych członków rodziny, kulturę osobistą, wypełnianie obowiązków domowych, szczerość, troskę o wspólne dobro.

W opinii nauczycieli uczniowie czują się w szkole bezpieczni, skalę bezpieczeństwa oceniono na 4 - 5. Zdaniem nauczycieli na poczucie zagrożenia uczniów wpływają zachowania takie jak: przezywanie, wyśmiewanie, obrażanie, obgadywanie, rozpowszechnianie plotek. Źródłem tych zagrożeń dla uczniów są przede wszystkim koledzy i koleżanki oraz obcy w szkole. Nauczyciele uważają, że uczniowie narażeni są na formę agresji słownej. Ankietowani twierdzą, że uczniowie znają swoje prawa. Najczęściej wymienianymi prawami są: prawo do wypowiadania własnego zdania, prawo do godnego traktowania, prawo do określonej statutem liczby sprawdzianów w ciągu dnia, prawo do rozwijania swoich zainteresowań i bezpłatnej nauki. Zdaniem nauczycieli zdecydowana większość uczniów zna swoje obowiązki. Najważniejsze z nich to: systematyczne uczęszczanie na zajęciach, okazywanie szacunku innym uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły.  Według nauczycieli w szkole są przestrzegane normy społeczne.  Najistotniejsze to: szacunek wobec nauczycieli i pracowników szkoły, nieużywanie wulgaryzmów, kultura osobista, tolerancja i dbanie o mienie szkoły.  Nauczyciele uważają, że normy społeczne, które są najczęściej naruszane
w domach uczniów to: kultura osobista, szacunek wobec innych członków rodziny, odpowiedzialność za powierzone zadania
i wspólne rozwiązywanie problemów. Ankietowani  nauczyciele czują się bezpiecznie w szkole, a skalę własnego bezpieczeństwa oceniają na 4-5. Na poczucie zagrożenia wpływają  ich zdaniem zachowania takie jak: obrażanie, grożenie, obgadywanie. Dla większości badanych nikt z osób pojawiających się w szkole nie stanowi zagrożenia, dla części są to rodzice, a dla dwóch nauczycieli są to uczniowie. Zdecydowana większość nauczycieli nie spotkała się z żadną formą  agresji.

Zdaniem rodziców ich dzieci czują się w szkole bezpiecznie. Skalę bezpieczeństwa oceniono na 4-5.  W opinii ankietowanych najbardziej poczuciu bezpieczeństwa zagrażają takie zachowania jak: wyśmiewanie, grożenie, wymuszanie, okradanie, obgadywanie i przezywanie. Oceniając, jakie osoby mogą być zagrożeniem dla ich dzieci w szkole, rodzice twierdzą, że to przede wszystkim koleżanki i koledzy oraz obcy w szkole. Niemal połowa ankietowanych rodziców nie spotkała się z agresją
w szkole wobec ich dzieci, a  część wskazuje na agresję słowną. Zdecydowana większość rodziców uważa, że uczniowie znają swoje prawa. Jako najważniejsze wymieniają prawo do: wolności słowa, bezpieczeństwa, rozwoju zainteresowań, właściwego zorganizowania procesu kształcenia oraz nauki. Podobnie wypowiadają się rodzice na temat znajomości przez uczniów ich obowiązków .Najczęściej pojawiające się odpowiedzi to: odrabianie prac domowych i przygotowywanie się do zajęć, uczęszczanie na zajęcia, przestrzeganie zasad współżycia społecznego, dbanie o ład i porządek. Badani uważają, że szkoła respektuje normy społeczne. Najważniejsze zdaniem rodziców są: szacunek wobec nauczycieli i pracowników szkoły, kultura osobista, odrabianie zadań domowych, dbanie o mienie szkoły, tolerancja, estetyczny wygląd. W opinii rodziców w domu uczniów przestrzegane są normy społeczne. Najważniejsze z nich to: szacunek wobec innych członków rodziny, kultura osobista, wypełnianie domowych obowiązków, wspólne rozwiązywanie problemów, szczerość i troska o wspólne dobro.

Pracownicy czują się w szkole bezpiecznie. Skalę własnego bezpieczeństwa ocenili na 5. Jedna osoba spotkała się
z negatywnymi zachowaniami wobec siebie, to jest lekceważeniem, niedocenianiem i rozpowszechnianiem plotek. Dwie osoby czują się zagrożone ze strony rodziców. Jedna osoba spotkała się  z agresją słowną i fizyczną wobec siebie.

W szkole respektowane są normy społeczne. Uczniowie nie przejawiają zachowań rażąco odbiegających od norm, wiedzą, czego się od nich oczekuje. Szkoła jasno formułuje obowiązujące w niej normy, a nauczyciele dokładają wszelkich starań, aby wpoić uczniom obowiązujące zasady życia społecznego poprzez pogadanki, rozmowy indywidualne i grupowe. Nauczyciele wnikliwie obserwują zachowania i postawy uczniów, szybko reagują na zachowania niezgodne z normami społecznymi i przekazują informacje rodzicom. Wobec zaobserwowanych i niepożądanych zjawisk podejmowane są doraźne działania zgodnie ze szkolnym programem profilaktyki i programem wychowawczym szkoły. Szkoła ponadto wspiera rodziców we wpajaniu
i egzekwowaniu norm i zasad bezpieczeństwa.

Wyniki wymagające poprawy:

 • Uświadamiać znaczenie norm społecznych w zakresie dydaktyki, to jest aktywność na lekcjach, odrabianie zadań domowych i przygotowanie do zajęć,
 • Zwracać większą uwagę na kulturę słowa.

Wnioski i rekomendacje:

 • Na bieżąco przypominać statutowe prawa i obowiązki ucznia,
 • Konsekwentnie i systematycznie reagować na niewłaściwe zachowanie uczniów wobec nauczycieli, personelu szkoły
  i innych uczniów zgodnie z zapisami statutowymi.

Sposób prezentacji wyników:

 • Nauczycielom – na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
 •  Rodzicom i Uczniom – na szkolnej stronie internetowej http://www.zsgsietesz.Co.pl

Raport opracował Zespół ds. ewaluacji:

mgr Dorota Wójcik  -

mgr Marzena Drapała    -

mgr Jolanta Telega -

mgr Małgorzata Więcław  -

mgr Alina Dudek –

mgr Anna Rosół -

 

Sietesz, dnia 27. 06. 2013 r.