RAPORT

EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ

W ZESPOLE SZKOLNO - GIMNAZJALNYM W SIETESZY

ZA ROK SZKOLNY 2014/2015

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 październik  2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego i ewaluacji (Dz. U. Nr 168 , poz. 1324     )
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
  z  późn. zm.)

 

I. Ewaluacja wewnętrzna w roku szkolnym 2014/2015 prowadzona była
w następujących obszarach:

 

1. Szkoła wspomaga rozwój uczniów, uwzględniając ich indywidualną sytuację:

 

 • ewaluacja procesu edukacyjnego w zespole klasowym;
 • wyrównywanie szans edukacyjnych;
 • wspomaganie rozwoju uczniów w zależności od ich indywidualnej sytuacji;
 • dostosowywanie oferty zajęć do potrzeb uczniów;
 • motywowanie uczniów do samorozwoju.

 

2. Szkoła organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego

 • analizowanie wyników egzaminów, ewaluacji zewnętrznych i wewnętrznych,
 • formułowanie w ramach nadzoru pedagogicznego wniosków i rekomendacji,
 • przeprowadzenie  badań wewnętrznych, które są adekwatne do potrzeb szkoły,
 • analizowanie osiągnięć uczniów.

 

Cele i przedmiot  przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej:

1)      Wzmocnienie skuteczności i efektywności, poprzez wdrożenie zmiany w procesie nauczania służących poprawie  i udoskonaleniu pracy szkoły ukierunkowanych na rozwój uczniów.

2)      Kontrola przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

3)      Obserwacja zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ich ocena
w kontekście skuteczności podejmowanych działań.

4)      Wspomaganie pracy nauczycieli w celu zapewnienia prawidłowości i skuteczności procesu edukacyjnego.

5)      Dokonywanie ewaluacji wewnętrznej i wykorzystanie jej wyników do podejmowania działań mających na celu doskonalenie pracy szkoły.

6)      Opracowanie raportu z ewaluacji wewnętrznej  dla rady pedagogicznej, rady rodziców
o efektach pracy szkoły i możliwych kierunkach jej dalszego rozwoju.

 

 

 

 

Zakres zadań

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

Określenie przedmiotu, kryteriów, pytań kluczowych i celu ewaluacji

wrzesień 2014

Zespół ewaluacyjny

Dobór metod, narzędzi i próby badawczej

 

do luty 2015

Zespół ewaluacyjny

Przeprowadzenie badań wyznaczonych przez nauczycieli, przedstawienie wyników ewaluacji w zespole, dyskusja nad wnioskami, rekomendacje

do maja 2015

Zespół ewaluacyjny

Analiza informacji, wyciąganie wniosków, sporządzenie raportu który określa poziom spełnienia przez szkołę wymagań badanego zakresu

do czerwca 2015

Zespół ewaluacyjny

Przedstawienie wyników Dyrektorowi
i Radzie Pedagogicznej

do 15 czerwca 2015

Zespół ewaluacyjny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II  Harmonogram badań:

 

III.  Prezentacja wyników ewaluacji:

 

Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez zespół ewaluacyjny w składzie: M. Drapała, A. Rosół, A. Dudek, M. Więcław, J. Telega. Koordynator zespołu : D. Wójcik.

Wymaganie  nr 6: Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, uwzględniając ich indywidualną sytuację

 

Powszechnie uważa się, że kultura organizacyjna, w której kultywuje się duże oczekiwania wobec wszystkich, a nie tylko najzdolniejszych uczniów, służy procesowi uczenia się. Ten element pracy szkoły znajduje odzwierciedlenie w wymaganiu podkreślającym znaczenie działań mających na celu wspomaganie rozwoju uczniów uwzględniające ich indywidualną sytuację, wyrównywanie szans edukacyjnych i stwarzanie wszystkim możliwości korzystania z osiągnięć rozwoju społecznego i gospodarczego. Szkoła może podejmować różnorodne, dostosowane do specyfiki i potrzeb środowiska, działania, zwłaszcza tam, gdzie istotne jest uwzględnienie sytuacji jednostek w działaniach, które są projektowane i realizowane w celu pracy z grupą.

W szkole  rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia. Zajęcia rozwijające zainteresowania
i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia. Szkoła lub placówka współpracuje z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną. W szkole  są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki.

W szkole są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacji
w odniesieniu do każdego ucznia. W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane
w szkole lub placówce odpowiada ich potrzebom.

 

Założenia metodologiczne

Przedmiotem ewaluacji było: Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, uwzględniając ich indywidualną sytuację.

 

Celem badania było stwierdzenie, w jaki sposób nauczyciele rozpoznają potrzeby każdego ucznia z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb rozwojowych oraz czy działania prowadzone przez szkołę są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeb – modyfikowane.

Sformułowane zostały pytania kluczowe, na które chciano uzyskać odpowiedź:

 

 • W jaki sposób nauczyciele rozpoznają potrzeby każdego ucznia?
 • Jakie działania nauczycieli potwierdzają uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb rozwojowych uczniów?
 • Czy szkoła organizuje warunki do wyrównywania braków i zaległości?
 • Jakie formy pomocy organizuje szkoła w specyficznych trudnościach w nauce?
 • Czy uczniowie odnoszą sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości?
 • Czy działania przeciwdziałające wykluczeniom uczniów z uwagi na status społeczny i ekonomiczny organizowane przez szkołę są skuteczne?

Dokonano analizy dokumentów szkoły, z których wynika, że:

 • nauczyciele rozpoznają potrzeby każdego ucznia
 • podejmują działania potwierdzające uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb rozwojowych uczniów
 • szkoła organizuje warunki do wyrównywania braków i zaległości
 • nauczyciele określają formy pomocy dla uczniów o  specyficznych trudnościach w nauce
 • Uczniowie odnoszą sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości
 • działania przeciwdziałające wykluczeniom uczniów z uwagi na status społeczny
  i ekonomiczny organizowane przez szkołę są skuteczne

Zastosowano następujące narzędzia badawcze:

- obserwacja

- wywiad z dyrektorem szkoły

- rozmowy indywidualne z uczniem, rodzicami i nauczycielami

- rozmowy w klasie i podczas organizowanych wyjazdów czy wycieczek

- zasięganie opinii PPP i pracowników socjalnych

- ankiety.

 

 

I. ANALIZA ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD UCZNIÓW ZESPOŁU SZKOLNO – GIMNAZJALNEGO W SIETESZY / MAJ 2015 ROK

I.1. Szkoła podstawowa  i gimnazjum.

W  maju 2015 r. w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Sieteszy przeprowadzono badanie ankietowe wśród uczniów, dotyczące wspomagania przez szkołę  ich rozwoju,
z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji każdego wychowanka. W ramach ankiety uczniowie odpowiedzieli anonimowo na 6 pytań odwołujących się do tego, czy szkoła jest zainteresowana sytuacją panującą w domu ucznia, czy każdy może rozwijać swoje indywidualne zainteresowania, czy w szkole jednakowo traktuje się zarówno dziewczęta, jaki chłopców, czy sytuacja majątkowa i status społeczny rodziców mają wpływ na postrzeganie uczniów przez nauczycieli, czy w szkole bierze się pod uwagę potrzeby i zainteresowania uczniów? Ostatnie z pytań dotyczyło tego, czy uczniowie otrzymują ze strony nauczycieli potrzebne im w danej sytuacji wsparcie?

Z przeprowadzonych badań wynika, że Zespół Szkolno – Gimnazjalny  w Sieteszy jest placówką, której uczniowie są podmiotem wszelkich działań dydaktyczno - wychowawczych, podejmowanych w odniesieniu do  indywidualnej sytuacji uczniów,  którzy mają możliwość rozwijania swoich indywidualnych zainteresowań.

Szczegółowe wyniki ankiety ilustrują poniższe zestawienia i wykresy.

1. Szkoła interesuje się mną i moją sytuacją w domu

Szkoła podstawowa

Gimnazjum

 

tak

raczej tak

trudno powiedzieć

raczej nie

nie

 

tak

raczej tak

trudno powiedzieć

raczej nie

nie

pkt.

20

11

4

0

0

pkt.

10

13

6

4

1

%

57

31

11

0

0

%

29

38

18

12

3

2. Każdy może rozwijać swoje indywidualne zainteresowania (może znaleźć coś dla siebie)

Szkoła podstawowa

Gimnazjum

 

tak

raczej tak

trudno powiedzieć

raczej nie

nie

 

tak

raczej tak

trudno powiedzieć

raczej nie

nie

pkt.

25

10

0

0

0

pkt.

19

6

6

2

1

%

71

29

0

0

0

%

56

18

18

6

3

3. W szkole tak samo traktuje się dziewczyny i chłopaków

Szkoła podstawowa

Gimnazjum

 

tak

raczej tak

trudno powiedzieć

raczej nie

nie

 

tak

raczej tak

trudno powiedzieć

raczej nie

nie

pkt.

25

4

3

3

0

pkt.

15

7

7

3

2

%

71

11

9

9

0

%

44

21

21

9

6

4. Nauczyciele nie biorą pod uwagę, tego skąd kto jest, kim są jego rodzice i ile ma pieniędzy

Szkoła podstawowa

Gimnazjum

 

tak

raczej tak

trudno powiedzieć

raczej nie

nie

 

tak

raczej tak

trudno powiedzieć

raczej nie

nie

pkt.

29

2

2

1

1

pkt.

17

4

7

1

5

%

83

6

6

3

3

%

50

12

21

3

15

5. W szkole zwraca się uwagę na moje potrzeby i zainteresowania

Szkoła podstawowa

Gimnazjum

 

tak

raczej tak

trudno powiedzieć

raczej nie

nie

 

tak

raczej tak

trudno powiedzieć

raczej nie

nie

pkt.

20

14

1

0

0

pkt.

16

11

3

4

0

%

57

40

3

0

0

%

47

32

9

12

0

6. W szkole nauczyciele wspierają mnie kiedy tego potrzebuję

Szkoła podstawowa

Gimnazjum

 

tak

raczej tak

trudno powiedzieć

raczej nie

nie

 

tak

raczej tak

trudno powiedzieć

raczej nie

nie

pkt.

24

10

0

0

1

pkt.

8

17

7

1

1

%

69

29

0

0

3

%

24

50

21

3

3

Podczas ankiety uczniowie mieli możliwość zgłaszania ewentualnych uwag na temat funkcjonowania szkoły. Wynikiem tego były poniższe spostrzeżenia:

Jeśli jest jeszcze coś, co chciałabyś/chciałbyś dopisać

Szkoła podstawowa

Gimnazjum

- lepsze boiska i hala sportowa

- prośba o szatnie dla dziewcząt,

- w szkole możemy realizować swoje pomysły, nauczyciele nas w tym wspierają
i pomagają.

 

 

 1. I. ANALIZA ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD RODZICÓW

 

Ankietowani rodzice udzielali odpowiedzi na 6 pytań dotyczących tego, czy szkoła, do której uczęszczają ich dzieci posiada wiedzę na temat uczniów i ich sytuacji społecznej, czy uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań, czy otrzymują wsparcie ze strony nauczycieli, czy są traktowani sprawiedliwie, czy nauczyciele zwracają uwagę zainteresowania uczniów oraz udzielają wsparcia adekwatnego do ich potrzeb.

Wyniki ankiety wśród rodziców przedstawiają się następująco:

Rodzice

1.Szkoła posiada wiedzę na temat mojego dziecka i jego sytuacji społecznej

Szkoła podstawowa

Gimnazjum

 

tak

raczej tak

trudno powiedzieć

raczej nie

nie

 

tak

raczej tak

trudno powiedzieć

raczej nie

nie

pkt.

23

11

0

0

0

pkt.

21

8

0

0

0

%

68

32

0

0

0

%

72

28

0

0

0

2.Moje dziecko może rozwijać swoje indywidualne zainteresowania w szkole

Szkoła podstawowa

Gimnazjum

 

tak

raczej tak

trudno powiedzieć

raczej nie

nie

 

tak

raczej tak

trudno powiedzieć

raczej nie

nie

pkt.

20

10

4

0

0

pkt.

15

11

2

1

0

%

59

29

12

0

0

%

52

38

7

3

0

3.W szkole moje dziecko otrzymuje wsparcie adekwatne do jego potrzeb

Szkoła podstawowa

Gimnazjum

 

tak

raczej tak

trudno powiedzieć

raczej nie

nie

 

tak

raczej tak

trudno powiedzieć

raczej nie

nie

pkt.

17

13

4

0

0

pkt.

19

9

1

0

0

%

50

38

12

0

0

%

66

31

3

0

0

4.Moje dziecko traktowane jest w szkole sprawiedliwie

Szkoła podstawowa

Gimnazjum

 

tak

raczej tak

trudno powiedzieć

raczej nie

nie

 

tak

raczej tak

trudno powiedzieć

raczej nie

nie

pkt.

14

12

7

1

0

pkt.

14

13

2

0

0

%

41

35

21

3

0

%

48

45

7

0

0

5.W szkole zwraca się uwagę na potrzeby i zainteresowania mojego dziecka

Szkoła podstawowa

Gimnazjum

 

tak

raczej tak

trudno powiedzieć

raczej nie

nie

 

tak

raczej tak

trudno powiedzieć

raczej nie

nie

pkt.

17

11

6

0

0

pkt.

10

17

2

0

0

%

50

32

18

0

0

%

34

59

7

0

0

6.Wsparcie, które moje dziecko uzyskuje w szkole odpowiada jego potrzebom

Szkoła podstawowa

Gimnazjum

 

tak

raczej tak

trudno powiedzieć

raczej nie

nie

 

tak

raczej tak

trudno powiedzieć

raczej nie

nie

pkt.

16

14

3

1

0

pkt.

15

11

2

1

0

%

47

41

9

3

0

%

52

38

7

3

0

 

 

 1. III. ANALIZA ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD NAUCZYCIELI

Trzecia grupą ankietowanych stanowili nauczyciele pracujący w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Sieteszy, którzy udzielali odpowiedzi na pytania zawarte w poniższych zestawieniach.

Inspiracje w pracy nauczycieli

bardzo dużym

dużym

średnim

małym

nikłym

1. Znajomość możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych uczniów

10

7

1

0

0

2. Znajomość stylu uczenia się uczniów

5

12

1

0

0

3. Orientacja w sytuacji społecznej uczniów

10

7

1

0

0

4. Znajomość zaleceń/opinii pedagoga, z poradni itp.

13

5

0

0

0

5. Sugestie rodziców dotyczące ucznia/uczennicy

5

12

1

0

0

6. Znajomość dokumentacji uczniów, np. IPET, KIPU

16

2

0

0

0

7. Rozpoznawanie i pokonywanie własnych stereotypów

2

15

1

0

0

 

Z powyższych odpowiedzi wynika, iż nauczyciele znają potrzeby i możliwości uczniów, posiadają wiedzę na temat stylów uczenia się dzieci, bardzo dobrze orientują się w sytuacji społecznej uczniów, co sprawia że uczniowie nie czują w szkole anonimowi. Ponadto nauczyciele w swojej pracy uwzględniają w bardzo dużym stopniu zalecenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Zdecydowana większość ankietowanych (70%)
w planowaniu i realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego uwzględnia również informacje uzyskane od rodziców na temat danego ucznia, czy uczennicy. Nauczycielom bardzo dobrze znana jest także dokumentacja dotycząca indywidualnych potrzeb uczniów
z dostosowaniem wymagań.

Moja szkoła

tak

raczej tak

trudno powiedzieć

raczej nie

nie

1. Szkoła rozpoznaje potrzeby rozwojowe i każdego ucznia/uczennicy

18

-

-

-

-

2. W szkole zwraca się uwagę na rozpoznanie sposobów uczenia się uczniów

12

6

-

-

-

3. W szkole rozpoznaje się sytuację społeczną każdego ucznia/uczennicy

14

4

-

-

-

4. Uczniowie mogą rozwijać swoje indywidualne zainteresowania
i uzdolnienia

16

2

-

-

-

5. W szkole dzieci otrzymują wsparcie adekwatnie do ich potrzeb

18


-

-

-

6. W szkole istnieją różnorodne formy wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

17

1

-

-

-

7. W szkole realizowane są działania

antydyskryminacyjne obejmujące jej całą społeczność

17

1

-

-

-

8. W szkole uczniowie traktowani są indywidualnie

17

1

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% ankietowanych nauczycieli opowiada się za tym, że szkoła, w której uczą rozpoznaje potrzeby rozwojowe i każdego ucznia/uczennicy oraz uczniowie otrzymują odpowiednie wsparcie. Stwierdza się, iż w szkole zwraca się uwagę na rozpoznanie sposobów uczenia się uczniów, którzy mają również możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień. Poza tym placówka organizuje różnorodne formy wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a uczniowie są traktowani indywidualnie. Wszyscy nauczyciele są zdania, że w szkole realizowane są działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły.

 

WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH ANKIET:

 • w dalszym ciągu podejmować działania ukierunkowane na indywidualne podejście do ucznia;
 • kontynuować współpracę szkoły z rodzicami;
 • wzmocnić motywację uczniów, do pełnego wykorzystania swoich możliwości;
 • kontynuować  pracę z uczniem poprzez stosowanie większej ilości metod aktywizujących, dostosowanych do potrzeb każdego ucznia w celu wyrównywania braków i zaległości;
 • kontynuować zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacyjne, logopedyczne .

 

Wnioski i rekomendacje do dalszej pracy

Mocne strony:

 1. Szkoła rozpoznaje potrzeby każdego ucznia.
 2. Szkoła organizuje warunki do wyrównywania braków i zaległości.
 3. Zespoły nauczycieli podejmują działania uwzględniające potrzeby rozwojowe uczniów.
 4. Nauczyciele właściwie określają formy pomocy dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce.
 5. Uczniowie odnoszą sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości.
 6. W szkole nie jest widoczne wykluczenie uczniów z uwagi na status społeczny
  i ekonomiczny.

Słabe strony:

 1. Nie wszyscy uczniowie i ich rodzice informują o sytuacji domowej przekładającej się na funkcjonowanie dziecka w szkole.
 2. 2. Nie wszyscy uczniowie wyrażają chęć wzięcia udziału w konkursach szkolnych.

Rekomendacje do dalszej pracy:

 

 1. Należy kontynuować rozpoznawanie potrzeb uczniów i adekwatnie do nich określać formy pomocy.
 2. Należy prowadzić dokumentację podejmowanych działań w zakresie zindywidualizowanej pracy z uczniem.
 3. Należy kontynuować pracę z uczniami pod kątem osiągania przez nich sukcesów na miarę  możliwości.
 4. Należy dopracować wzajemną komunikację między szkołą, uczniami i rodzicami.
 5. W dalszym ciągu należy prowadzić działania przeciwko wykluczeniu społecznemu.

Wymaganie nr 11: Szkoła organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego

 

Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje obszar Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki, a dotyczy wymagania 1.1. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego.

Badanie było realizowane od października 2014 r. do czerwca 2015 r. i obejmowało: analizę dokumentacji szkolnej (analizy  próbnych oraz właściwych sprawdzianów po klasie III i szóstoklasisty SP oraz egzaminów gimnazjalnych kl. III), Księga Protokołów RP , protokoły zespołów przedmiotowych,  obserwacje zajęć, wywiad z dyrektorem  szkoły – kwestionariusz, informację o wynikach sprawdzianu kl. VI i egzaminów gimnazjalnych kl. III z OKE.

Założenia metodologiczne

Przedmiotem ewaluacji było: Szkoła, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy sprawdzianu oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych. Celem badania było stwierdzenie, czy w szkole analizuje się wyniki sprawdzianu oraz wyniki innych badań zewnętrznych i wewnętrznych; czy analizy prowadzą do formułowania wniosków
i rekomendacji, na podstawie których nauczyciele planują i podejmują działania oraz czy działania prowadzone przez szkołę są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeb – modyfikowane.

Sformułowane zostały pytania kluczowe, na które chciano uzyskać odpowiedź:

 • Jakie działania podejmuje Rada Pedagogiczna dla zanalizowania wyników sprawdzianu po klasie VI, egzaminów gimnazjalnych po klasie III  ?
 • W jaki sposób są prezentowane wyniki i jak przebiega ich analiza ?
 • Czy ta analiza jest pracą zespołową nauczycieli ?
 • Czy nauczyciele uwzględniają wyniki analizy w swojej pracy, czy wnioski są przyczyną wprowadzania zmian w procesie dydaktycznym ?
 • Czy powinniśmy coś zmienić w sposobie analizowania danych oraz wdrażania wniosków ?

Dokonano analizy dokumentów szkoły, z których wynika, że:

 • są analizowane wyniki sprawdzianów i egzaminów próbnych i zewnętrznych,
 • członkowie RP są zapoznawani z wnioskami i rekomendacjami
  z przeprowadzonych analiz,
 • rodzice są na bieżąco informowani o wynikach sprawdzianów próbnych oraz zewnętrznych uczniów,
 • analiza wyników badań zewnętrznych i wewnętrznych przeprowadzana jest systematycznie i regularnie – w pierwszym etapie kształcenia w klasie III SP;
  w drugim etapie kształcenia – każdorazowo po przeprowadzonym sprawdzianie próbnym i sprawdzianie zewnętrznym w klasie VI SP oraz egzaminów gimnazjalnych próbnych i właściwych w kl. III GIM.

Stwierdza się również, że w szkole dokonuje się ilościowej i jakościowej analizy wyników sprawdzianów i egzaminów próbnych oraz właściwych w odniesieniu do poszczególnych standardów egzaminacyjnych, aby:

 • ustalić poziom ich opanowania,
 • określić typ zadań sprawiających uczniom najwięcej problemów i pod tym kątem ukierunkować dalsza pracę dydaktyczną,
 • dokonać korelacji pomiędzy wynikami sprawdzianu/egzaminu właściwych i wynikami sprawdzianów/egzaminów próbnych, a następnie wykorzystać wnioski płynące z tych zestawień w celu autoewaluacji dalszej pracy,
 • porównać wyniki szkoły w stosunku do innych szkół w gminie, powiecie, województwie i kraju.

Analizą wyników w szkole zajmują się nauczyciele wyznaczeni przez Dyrekcję szkoły, którzy sporządzają szczegółowe sprawozdania . Na posiedzeniu RP przedstawiane jest sprawozdanie ze sprawdzianu i egzaminów gimnazjalnych  oraz innych badań zewnętrznych                             i wewnętrznych. Poprzez analizę ilościową prezentowana jest liczba uczniów w szkole
i klasie osiągających wyniki najwyższe, średnie i najniższe wraz z liczbą punktów dla poszczególnych standardów egzaminacyjnych dla szkoły. Analizuje się również dane jakościowe, czyli łatwość zadań otwartych i zamkniętych zgodnie ze standardami egzaminacyjnymi i przedmiotami. Część analiz wyników próbnych sprawdzianów
i egzaminów zewnętrznych określona jest w skali staninowej. Pozwala to na umiejscowienie szkoły na tle innych szkół działających w podobnym środowisku. Dokonuje się szczegółowej analizy sprawdzianu  i egzaminów pod względem łatwości poszczególnych zadań, które określają poziom wiedzy i umiejętności uczniów oraz opracowuje się wnioski, które zostają zaprotokołowane na posiedzeniu RP.

Wnioski i rekomendacje z analizy sprawdzianów i egzaminów próbnych i właściwych formułowane są przez nauczycieli, którzy analizowali te wyniki oraz przez zespoły przedmiotowe. Na ich podstawie formułowane są wnioski do dalszej pracy – wytyczne do pracy na poszczególnych przedmiotach oraz wytyczne do pracy na wszystkich przedmiotach – co prowadzi do udoskonalenia procesu dydaktycznego, a odpowiedzialnymi za realizację są nauczyciele poszczególnych przedmiotów. Wdrażane wnioski przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia. Wskazują na to zapisy w dokumentacji szkolnej.

Wyniki oraz wnioski z analizy sprawdzianu i egzaminów przekazywane są:

 • nauczycielom poszczególnych przedmiotów – podczas posiedzeń zespołów przedmiotowych,
 • całej radzie pedagogicznej – na posiedzeniach RP,
 • uczniom – na lekcjach,
 • rodzicom – podczas zebrań,

Wnioski z analizy sprawdzianów/egzaminów próbnych i właściwych wdrażane są
w szkole m.in. poprzez modyfikację metod i form pracy z uczniami. Nauczyciele na bieżąco ewaluują plany pracy dydaktyczno – wychowawczej, modyfikując rozkłady materiału nauczania na kolejny rok szkolny.

Nauczyciele doskonalą umiejętności uczniów, zwiększając liczbę ćwiczeń praktycznych, które najsłabiej wypadły na sprawdzianie/egzaminie. Wprowadzają także zadania o różnym stopniu trudności i motywują uczniów do szukania wielu rozwiązań tego samego zadania. Zwiększają liczbę powtórzeń, dostosowują zadania i polecenia do potrzeb
i możliwości uczniów mających trudności w nauce, organizują zajęcia wyrównawcze. Dbają również o poprawę prac pisemnych, zwracając uwagę na jakość i poprawność wypowiedzi uczniów. Dzięki analizie sprawdzianów nauczyciele widzą mocne i słabe strony w swojej pracy z uczniem, mogą rozwijać zdolności, umiejętności oraz doskonalić to, z czym uczniowie słabiej sobie radzą. W ramach godzin zaplanowanych w ramach art. 42 ust. 2 pkt. 2 KN uczniowie uczestniczą w zajęciach dodatkowych.

Analiza dokumentacji przekonuje, że opis wyników sprawdzianów/egzaminów próbnych
i właściwych zawiera wnioski i rekomendacje zmierzające do poprawy jakości pracy szkoły, co pozwala ukierunkować dalsze działania dotyczące nauczycieli. W dokumentach szkolnych zgromadzone są dane ze sprawdzianów/egzaminów zewnętrznych, informacje potwierdzające ich analizę oraz wdrażanie wniosków.

 

Z uzyskanych danych z wywiadu z Dyrektorem szkoły wynika, że w szkole dokonuje się szczegółowej analizy wyników sprawdzianów/egzaminów próbnych
i właściwych; wyniki są analizowane i porównywane z wynikami gminy, powiatu, województwa i kraju. Powołani przez Dyrektora nauczyciele analizują wyniki sprawdzianu oraz egzaminu gimnazjalnego i przygotowują wnioski, które przedstawiają podczas spotkań RP. Wnioski przekazywane są przewodniczącym zespołów przedmiotowych, a następnie formułowane są wnioski do pracy w roku szkolnym/ semestrze. Nauczyciele dokonują ich analizy i na ich podstawie planują pracę dydaktyczną. Wychowawcy, po sprawdzianie/ egzaminie próbnym i po sprawdzianie/ egzaminie właściwym, na spotkaniach z rodzicami omawiają wyniki sprawdzianu swojej klasy na tle szkoły. Dostrzega się jednak słabe zainteresowanie tematem ze strony rodziców.

Dyrektor szkoły monitoruje wdrażanie wniosków i rekomendacji z analizy sprawdzianów zewnętrznych i wewnętrznych. Z przeprowadzonego wywiadu wynika, że każdy nauczyciel przedmiotu, po zapoznaniu się z wynikami sprawdzianu i wnioskami wynikającymi z jego analizy, wyznacza sobie plan działania i zadań poprawiających wyniki
w danym standardzie.

 

Z przeprowadzonego badania wynika, że w szkole analizuje się wyniki sprawdzianu
i egzaminów gimnazjalnych
przy wykorzystaniu analizy ilościowej i jakościowej,
a w gimnazjum dodatkowo przy wykorzystaniu analizy EWD oraz analizuje się wyniki ewaluacji zewnętrznej  i  wewnętrznej. Jest to działanie systemowe i systematyczne, które   wpływa na podniesienie jakości pracy szkoły.

Potwierdzeniem tego są zapisy w protokołach zebrań rady pedagogicznej, protokołach zebrań zespołów przedmiotowych funkcjonujących w szkole, raportach z ewaluacji wewnętrznej
i ewaluacji zewnętrznej oraz szczegółowe analizy przeprowadzonych badań ,w tym EWD, znajdujące się w dokumentacji szkoły. Porównuje się średni wynik punktowy i procentowy
z wynikiem z poprzednich lat. Nauczyciele w zespołach przedmiotowych analizują wyniki uzyskane przez uczniów wykorzystując wyniki opracowane przez OKE w Krakowie.

Wyciągane i wdrażane są wnioski z analizy sprawdzianu m.in. poprzez modyfikację metod i form pracy z uczniami oraz wdrażanie uczniów do rozwiązywania zadań w nowej formule sprawdzianu. Nauczyciele doskonalą umiejętności uczniów, zwiększając liczbę zadań dotyczących zagadnień, z którymi są największe problemy oraz zwiększając liczbę ćwiczeń praktycznych, które najsłabiej wypadły na sprawdzianie. Wprowadzają także zadania
o różnym stopniu trudności i motywują uczniów do szukania wielu metod rozwiązań tego samego zadania. Dbają również o poprawę prac pisemnych uczniów, zwracając uwagę na prawidłowe słownictwo. Podsumowując należy stwierdzić, że obecny wynik szkoły z części pierwszej sprawdzianu jest niezadawalający i plasuje szkołę na poziomie staninu 4 –niżej średniego. Przedstawia się  on następująco: język polski - 14 pkt. ( 66,5% ) i matematyka – 11,7pkt. ( 58,7 ) , to wynik niższy  od gminy, powiatu i województwa. Natomiast w części drugiej sprawdzianu  z języka angielskiego wynik jest wyższy od gminy, powiatu
i województwa oraz  przedstawia się następująco: 32,1pkt. ( 80,3% ) – stanin 6 - wyżej średni.

Ponadto w bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy III i V szkoły podstawowej pisali testy przygotowane w ramach projektu organizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W klasie III było to Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasisty  w zakresie matematyki  i języka polskiego  (K3), natomiast w klasie V uczniowie uczestniczyli w Badaniu Kompetencji Piątoklasistów również z języka polskiego i matematyki ( K5). Otrzymane wyniki pozwalają ocenić poziom wiadomości i umiejętności uczniów wraz ze wskazaniem obszarów wiedzy i umiejętności wymagających doskonalenia. Wyniki tych badań znajdują się w odrębnej dokumentacji szkoły.

Wyciągane są również wnioski z analizy wyników egzaminów gimnazjalnych, które są wyższe lub porównywalne jak w gminie, powiecie i województwie. Stanowią one podstawę planowania pracy dydaktycznej na kolejny rok szkolny. Wdrażanie wniosków poprzedzone jest spotkaniami w zespołach przedmiotowych oraz wychowawczych. Analizując wyniki uczniów naszej szkoły za rok szkolnym 2014/2015 należy zauważyć, że średnia liczba punktów, z części egzaminu humanistycznego z języka polskiego jest niższa, niż średnie wyniki gminy, powiatu i województwa - stanin 4 (niżej średni). Z historii i wiedzy
o społeczeństwie uczniowie osiągnęli wynik przybliżony do wyników uzyskanych w gminie
i powiecie.  Średni wynik z egzaminu gimnazjalnego z historii i wiedzy  o społeczeństwie plasuje naszą placówkę w staninie 5 ( średnim). Z przedmiotów przyrodniczych szkoła ma najwyższy wynik, wyższy niż gmina, powiat i województwo – stanin 7 (wysoki ).
Z matematyki – stanin 6 (wyżej średni). Jest on wyższy niż średnia gminy, powiatu
i województwa. Z języka angielskiego na poziomie podstawowym wynik jest wyższy od gminy, powiatu i województwa  -  stanin 5 ( średni).  Natomiast na poziomie rozszerzonym wynik jest wyższy niż średnia gminy i powiatu, a niższy niż średnia województwa.

Wnioski i rekomendacje do dalszej pracy

Mocne strony:

 1. Szkoła przeprowadza egzaminy zewnętrzne organizowane zgodnie z wytycznymi OKE.
 2. Szkoła organizuje i przeprowadza pisemne próbne i właściwe sprawdziany w klasie VI, a także próbne i właściwe egzaminy gimnazjalne w klasie III,
 3. Zespoły nauczycieli analizują wyniki sprawdzianów/egzaminów zewnętrznych
  i wewnętrznych oraz sporządzają raporty.
 4. Raporty zawierają wnioski i rekomendacje dotyczące wiadomości i umiejętności kształconych na różnych przedmiotach nauczania.
 5. Rekomendacje z raportów wdrażane są poprzez zmianę lub uatrakcyjnienie metod
  i form pracy, zwiększenie ilości ćwiczeń i powtórzeń, uruchomienie dodatkowych zajęć, korelacje międzyprzedmiotowe.
 6. Celem dokonywanych w szkole analiz wyników sprawdzianów jest poprawa jakości kształcenia, m.in. lepsze przygotowanie do egzaminów zewnętrznych, uzupełnienie
  i utrwalenie wiedzy uczniów, doskonalenie ich umiejętności określonych
  w standardach egzaminacyjnych.

Słabe strony:

 1. Wszystkie podejmowane działania są celowe, ale nie wszystkie przynoszą pożądane efekty, o czym informują nie zawsze satysfakcjonujące wyniki sprawdzianów/egzaminów zewnętrznych.
 2. Wnioski wdrażane po analizie wyników nie zawsze przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia.
 3. Część rodziców nie interesuje się wynikami sprawdzianów/egzaminów próbnych
  i sprawdzianu/egzaminów właściwych.

Rekomendacje do dalszej pracy:

 

 1. Warto kontynuować prowadzone w szkole analizowanie wyników sprawdzianu zewnętrznego oraz badań wewnętrznych, zarówno pod względem ilościowym, jak
  i jakościowym, ze szczególnym wskazaniem na wnikliwą analizę porównawczą
  w celu stwierdzenia, jak na przestrzeni kolejnych lat kształtowały się umiejętności uczniów na wszystkich poziomach nauczania.
 2. W dalszym ciągu  przeprowadzać analizę  edukacyjnej wartości dodanej (EWD ).
 3. Należy angażować wszystkich nauczycieli do analizowania wyników, formułowania wniosków i rekomendacji oraz do systematycznego ich wdrażania.
 4. Zwiększyć świadomość rodziców w kwestii wyników i rangi sprawdzianów  oraz egzaminów zewnętrznych.

 

 

Sietesz, 15.06.2015 r.                                          Raport opracowały:

 1. Dorota Wójcik-
 2. Marzena Drapała  -
 3. Małgorzata Więcław-
 4. Anna Rosół-
 5. Alina Dudek-
 6. Jolanta Telega-

 

 

 

Załączniki:

Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

 

Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli

 

I. W zamieszczonej niżej tabeli znajdzie Pani/Pan twierdzenia opisujące różne inspiracje
w pracy nauczycieli. Prosimy o uważne przeczytanie wszystkich pozycji  i  zastanowienie się w  jakim stopniu kieruje się Pani/Pan każdym z nich osobiście.

Swój wybór proszę zaznaczyć symbolem „X” w odpowiedniej rubryce tabeli.

 1. I. Inspiracje w pracy nauczycieli

bardzo dużym

dużym

średnim

małym

nikłym

 1. Znajomość możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych uczniów

 

 

 

 

 

 1. Znajomość stylu uczenia się uczniów

 

 

 

 

 

 

 1. Orientacja w sytuacji społecznej uczniów

 

 

 

 

 

 1. Znajomość zaleceń/opinii pedagoga,
  z poradni itp.

 

 

 

 

 

 1. Sugestie rodziców dotyczące ucznia/uczennicy

 

 

 

 

 

 1. Znajomość dokumentacji uczniów, np. IPET, KIPU

 

 

 

 

 

 1. Rozpoznawanie i pokonywanie własnych stereotypów

 

 

 

 

 

 

II.  Poniżej zamieszczone twierdzenia opisują realia szkolnej codzienności. Proszę określić na ile każde z nich w Pani/Pana odczuciu da się odnieść do szkoły, w której Pani/Pan pracuje oraz do Pani/Pana jako nauczycielki/nauczyciela.

Swój wybór proszę oznaczyć znakiem „X” w odpowiedniej rubryce tabeli

Moja szkoła

tak

raczej tak

trudno powiedzieć

raczej nie

nie

 1. Szkoła rozpoznaje   potrzeby rozwojowe
  i każdego ucznia/uczennicy

 

 

 

 

 

 1. W szkole zwraca się uwagę na rozpoznanie sposobów uczenia się uczniów

 

 

 

 

 

 1. W szkole rozpoznaje się sytuację społeczną każdego ucznia/uczennicy

 

 

 

 

 

 1. Uczniowie mogą rozwijać swoje indywidualne zainteresowania i uzdolnienia

 

 

 

 

 

 1. W szkole dzieci otrzymują wsparcie adekwatnie do ich potrzeb

 

 

 

 

 

 1. W szkole istnieją różnorodne formy wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi

 

 

 

 

 

 1. W szkole realizowane są działania antydyskryminacyjne  obejmujące jej całą społeczność

 

 

 

 

 

 1. W szkole uczniowie traktowani są indywidualnie

 

 

 

 

 

V. Jeśli ma Pani/Pan jakieś uwagi i sugestie dotyczące poruszanych w kwestionariuszu zagadnień, proszę  je zamieścić poniżej.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dziękujemy serdecznie

Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

Kwestionariusz ankiety dla rodziców

I.  Poniżej zamieszczone twierdzenia opisują realia szkolnej codzienności. Proszę określić na ile każde z nich da się odnieść do szkoły, w której uczy się Pani/Pana dziecko. Swój wybór proszę oznaczyć znakiem „X” w odpowiedniej rubryce tabeli

 

Szkoła mojego dziecka

Tak

Raczej tak

Trudno powiedzieć

Raczej nie

Nie

 1. Szkoła korzysta z mojej wiedzy na temat dziecka i jego sytuacji społecznej

 

 

 

 

 

 1. Moje dziecko może rozwijać swoje indywidualne zainteresowania w szkole

 

 

 

 

 

 1. W szkole moje dziecko otrzymuje wsparcie adekwatne do jego potrzeb

 

 

 

 

 

 1. Moje dziecko traktowane jest w szkole sprawiedliwie

 

 

 

 

 

 1. W szkole zwraca się uwagę na potrzeby i zainteresowania mojego dziecka

 

 

 

 

 

 1. Wsparcie, które moje dziecko uzyskuje w szkole odpowiada jego potrzebom

 

 

 

 

 

 1. W szkole otrzymuję wsparcie, którego czasami  potrzebuję jako rodzic

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

 

Kwestionariusz ankiety dla uczniów

I. W poniższej tabeli znajdziesz stwierdzenia, które dotyczą szkoły. Prosimy przeczytaj każde z nich uważnie i  zastanów się jak często masz do czynienia z opisywaną w nich sytuacją w Twojej szkole. Swój werdykt zaznacz symbolem „X” w odpowiedniej rubryce tabeli. Prosimy nie pomiń żadnego ze stwierdzeń.

„Moja szkoła”

Moja szkoła

tak

raczej tak

trudno powiedzieć

raczej nie

nie

 1. Szkoła interesuje się mną i moją sytuacją w domu

 

 

 

 

 

 1. Każdy może rozwijać swoje indywidualne zainteresowania (może znaleźć coś dla  siebie)

 

 

 

 

 

 1. W szkole tak samo traktuje się dziewczyny i chłopaków

 

 

 

 

 

 1. Nauczyciele nie biorą pod uwagę, tego skąd kto jest, kim są jego rodzice i ile ma pieniędzy

 

 

 

 

 

 1. W szkole zwraca się uwagę na moje potrzeby i zainteresowania

 

 

 

 

 

 1. W szkole nauczyciele wspierają mnie kiedy tego potrzebuję

 

 

 

 

 

 

III. Jeśli jest jeszcze coś, co chciałabyś/chciałbyś napisać, to zostawiamy trochę miejsca. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwestionariusz  do wywiadu z dyrektorem

Data i miejsce wywiadu……………………………………………………………………….

Prowadzący wywiad…………………………………………………………………………..

l.p.

PYTANIA

Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

1

W jaki sposób rozpoznaje Pani możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe uczniów? Proszę podać przykłady

2

Jak rozpoznaje Pani sposoby uczenia się uczniów? Na co zwraca uwagę?

3

Jak rozpoznaje Pani sytuacje społeczne uczniów? Proszę podać przykłady

4

W jaki sposób rozpoznaje Pani wiedzę  o uczniach ( ich potrzebach, możliwościach, sposobach uczenia się, sytuacji społecznej) do pracy z nimi?

5

Jak wspiera się rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów? Proszę podać przykłady. Co jest źródłem inspiracji do tych działań?

6

W jaki sposób wspiera się uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Proszę podać przykłady. Z czego wynikają te działania?

7

Z jakimi podmiotami współpracuje Pani na rzecz uczniów? Proszę podać przykłady. Z czego wynika ich dobór? Jakie formy przyjmuje ta współpraca?

8

Co robi Pani aby przeciwdziałać dyskryminacji w szkole? Proszę podać przykłady. Kto jest zaangażowany w te działania? Czy dostrzega Pani potrzebę specyficznych działań w tym zakresie w Waszej szkole? Jeśli tak, to w jakich obszarach.

9

Jak dostosowuje Pani działania edukacyjne do potrzeb każdego ucznia? Proszę podać przykłady